Βρίσκεστε εδώ: / Πρακτική / Εφαρμογή

H εφαρμογή ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΓΠΣ) αποτελεί μια σύνθετη δράση και για αυτό δεν πρέπει να υποεκτιμάται. Παρόλα αυτά τα οφέλη που απορρέουν από την εφαρμογή ενός ΓΠΣ είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Σαφέστερη χαρτογράφηση.
 • Δημιουργία γεωγραφικών δεδομένων βάσης.
 • Ευκολότερος χειρισμός των δεδομένων.
 • Πιο εύχρηστη και κατάλληλη αποθήκευση δεδομένων.
 • Δυνατότητα δημιουργίας σχέσεων μεταξύ γεωγραφικών μεταβλητών.
 • Ενισχυμένη ικανότητα για τη λήψη αποφάσεων.
 • Ενισχυμένη ικανότητα επικοινωνίας με τις εμπλεκόμενες ομάδες.

Υπάρχουν, επίσης, διάφοροι περιορισμοί, ή πιθανά προβλήματα, που μπορούν να υπονομεύσουν την ποιότητα οποιασδήποτε ανάλυσης ΓΠΣ. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Ποιότητα δεδομένων.
 • Διαθεσιμότητα δεδομένων.
 • Κόστος του εξοπλισμού και του λογισμικού.
 • Κόστος των δεδομένων.
 • Επίπεδο κατάρτισης του χρήστη.

Αυτό το κεφάλαιο επιδιώκει να σας βοηθήσει να σκεφτείτε τρόπους ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη μέσω παράλληλης μείωσης των περιορισμών.

Προκειμένου η εφαρμογή ενός ΓΠΣ να στηρίξει τη λήψη αποφάσεων, είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί με προσεκτικό τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι διατηρείται η καλύτερη δυνατή ποιότητα δεδομένων σε όλο το φάσμα λήψης αποφάσεων. Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στα ακόλουθα ζητήματα:

 • Πολυπλοκότητα του αντικειμένου της χαρτογράφησης.
 • Οργανωτικά ζητήματα, περιλαμβανομένων του προσωπικού και των αναγκών κατάρτισης.
 • Ποιότητα δεδομένων.
 • Κόστος.
 • Πηγή δεδομένων.
 • Χρονικές συγκεκριμένες εκτιμήσεις σχετικές με το παράκτιο περιβάλλον.

Συγκεκριμένες εκτιμήσεις σχετικές με τα ΓΠΣ για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ):

Ο Bowers (1992) διακρίνει 4 "ζωτικούς παράγοντες" όσον αφορά τη συλλογή πληροφορίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την παράκτια ζώνη:

 1. Καμία ανάλυση για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης δεν μπορεί να περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα και/ή να αναλύει όλες τις εναλλακτικές.
 2. Υπάρχουν φυσικοί και ψυχολογικοί περιορισμοί στην ανθρώπινη ικανότητα όσον αφορά τον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων (οριακή ορθολογιστική ικανότητα) και πίσω από πάρα πολλές πληροφορίες κρύβονται εμπλεκόμενες συναλλαγές.
 3. Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός δεδομένων σχετικών με οποιαδήποτε υλοποιημένη ανάλυση μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε χρόνο, λόγω:
  • της πολυπλοκότητας των παράκτιων οικοσυστημάτων,
  • της πολυπλοκότητας που διακρίνει τη διαδικασία λήψης, αποφάσεων για την παράκτια ζώνη
  • της φύσης των πολλαπλών χρήσεων στην ακτή.
 4. Η μορφή που χρησιμοποιείται για να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα θα επηρεάσει:
  • τον αριθμό των δεδομένων που μπορεί να παρουσιαστούν,
  • το βαθμό κατανόησης των δεδομένων.

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Ποιες είναι οι ιδιαίτερες επιπτώσεις αυτών των ζωτικών παραγόντων στη χρήση των ΓΠΣ για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης;

Διαχείριση ενός έργου ΓΠΣ

Προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό επιτυχίας της εφαρμογής ενός ΓΠΣ σε ένα συγκεκριμένο έργο, θα πρέπει να αναπτυχθεί μια στρατηγική που να λαμβάνει υπόψη όλα τα συστατικά στοιχεία του κύκλου ενεργειών των αποφάσεων για να είναι δυνατό να διατηρηθεί η ποιότητα των δεδομένων και να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα της απόφασης.

Μια τυπική πορεία προόδου της διαχείρισης ενός έργου ΓΠΣ θα μπορούσε να είναι η ακόλουθη:

1. Καθορισμός του σκοπού της μελέτης

 • Καθορισμός του απαιτούμενου αποτελέσματος του έργου.
 • Σαφής διατύπωση, π.χ. να καθοριστεί μια θαλάσσια περιοχή μεγάλου βάθους ως κατάλληλη για την εναπόθεση υλικών χερσαίων κατασκευών.

2. Προσδιορισμός των αναγκαίων δεδομένων

 • Κατασκευή μοντέλου προσομοίωσης της πραγματικότητας.
 • Ανάγκη για τα κατάλληλα δεδομένα ώστε να ληφθεί μια ενημερωμένη και στρατηγική απόφαση.
 • Καθορισμός παραμέτρων.

3. Προετοιμασία ενός σχεδίου χρήσης του ΓΠΣ (συχνά καλείται ως Χαρτογραφικό Μοντέλο)

 • Πρόκειται για ένα διάγραμμα ροής όπου παρουσιάζονται και συνδέονται τα σύνολα των δεδομένων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και οι αναλυτικές τεχνικές που πρόκειται να εφαρμοσθούν. Ο ρόλος του είναι εξίσου σημαντικός, διότι μας παρέχει μια καταγραφή του είδους της ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε.
 • Προετοιμασία ενός διαγράμματος του έργου ΓΠΣ.

4. Συγκέντρωση των απαιτούμενων δεδομένων

 • Μπορεί να περιλαμβάνεται συνδυασμός:
  • νέων δεδομένων,
  • δεδομένων αρχείου.

Ωστόσο, σημαντικό είναι να ληφθούν υπόψη:

  • η ποιότητα των δεδομένων -είναι κατάλληλα για τη μελέτη;
  • η διαχείριση των δεδομένων -η διαχείριση είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ποιότητας των δεδομένων.
 • Περιορισμοί:
  • χρόνος,
  • χρήματα,
  • περιεχόμενο της μελέτης

5. Εισαγωγή των δεδομένων στο ΓΠΣ

 • Επιλογή της μεθόδου εισαγωγής των δεδομένων.
 • Ανάλυση ευαισθησίας δεδομένων -θεώρηση του αντίκτυπου της ποιότητας των δεδομένων στο τελικό αποτέλεσμα.

6. Έλεγχος του ΓΠΣ

 • Ελαχιστοποίηση της επίδρασης λανθασμένων δεδομένων στο έργο.
 • Ασάφεια ή λογικότητα.
 • Σύστημα ερωτημάτων για την εύκολη εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

7. Λήψη απόφασης

 • Το σύστημα αναγνωρίζει πιθανές περιοχές.
 • Απόφαση βάσει και άλλων παραγόντων.
 • Κρίσεις για τις αξίες
 • .
 • Ο ρόλος του ΓΠΣ στην υποστήριξη της λήψης αποφάσεων.

Περιληπτικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι είναι σημαντικό η ποιότητα των δεδομένων να είναι ανάλογη του επιπέδου της απόφασης που έχει ληφθεί. Εάν η ποιότητα των δεδομένων είναι υπερβολικά χαμηλή, τότε η απόφαση θα είναι ελλιπέστατη. Υπάρχει η περίπτωση, σε οποιοδήποτε στάδιο ενός έργου ΓΠΣ, να αλλοιωθεί η ποιότητα των δεδομένων. Γι' αυτό η διαχείριση του έργου θα πρέπει να γίνεται με προσοχή ώστε να διατηρηθεί η κατάλληλη ποιότητα των δεδομένων. Στις παράκτιες ζώνες, δεδομένου ότι τα αντικείμενα χαρτογράφησης μπορεί να είναι πιο σύνθετα, θα πρέπει να αυξηθεί η σημασία της ποιότητας των δεδομένων.

Απαιτούμενος εξοπλισμός και λογισμικό

Τέλος, είναι σημαντικό να εξεταστούν κάποια πρακτικά ζητήματα στην εγκατάσταση ενός ΓΠΣ. Σήμερα, έτοιμα λογισμικά πακέτα ΓΠΣ είναι διαθέσιμα στην αγορά. Αυτά τα πακέτα δεν έχουν δεδομένα, αλλά είναι έτοιμα για χρήση. Από τη στιγμή που θα εισάγετε τα δεδομένα που θέλετε, τα πακέτα αυτά μπορούν να σας βοηθήσουν για να βγάλετε καλύτερες αποφάσεις. Για τη λειτουργία των σύγχρονων πακέτων ΓΠΣ απαιτείται ένας στοιχειώδης ειδικός εξοπλισμός προκειμένου να υπάρξει άμεσο όφελος από τη χρήση τους. Βασική δαπάνη και παράλληλα η πιο απαραίτητη και σημαντική ανάγκη είναι ένας προσωπικός υπολογιστής καλών προδιαγραφών. Οι δύο κύριες προδιαγραφές που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η χωρητικότητα μνήμης και η ταχύτητα επεξεργασίας. Όσο πιο μεγάλη είναι η μνήμη του υπολογιστή, τόσο πιο πολλά δεδομένα μπορεί να χωρέσει, και παράλληλα όσο πιο σύντομος είναι ο χρόνος της επεξεργασίας τόσο μειώνεται και ο χρόνος της ανάλυσης. Ένας εκτυπωτής καλής ποιότητας μπορεί επίσης να παρέχει επαγγελματική απόδοση.

Ουσιώδη:

 • Προσωπικός υπολογιστής.
 • Εκτυπωτής.
 • Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων (back up).

Mπορεί να χρειαστούν:

 • Σαρωτής (scanner).
 • Μηχάνημα ψηφιοποίησης (digitizer).
 • Εκτυπωτής χαρτών (plotter).

Το κόστος για την εγκατάσταση ενός ΓΠΣ ποικίλλει ανάλογα με τον εξοπλισμό που χρειάζεται, το λογισμικό που έχει επιλεγεί και τα έξοδα από τη συλλογή και την εισαγωγή των δεδομένων. Κατά συνέπεια είναι πολύ δύσκολο να γίνει ακριβής υπολογισμός κόστους. Μια γενική συμβουλή είναι ότι όσο πιο μεγάλο είναι το έργο (πολλά δεδομένα, σύνθετη ανάλυση, κλπ.), τόσο πιο υψηλές είναι και οι προδιαγραφές του εξοπλισμού που θα απαιτηθεί. Για μικρότερης κλίμακας έργα, αρκούν ένας κλασικός υπολογιστής γραφείου, ένας εκτυπωτής και ένας σαρωτής. Επομένως, το ΓΠΣ μπορεί να αποτελέσει ένα σχετικώς οικονομικά αποδοτικό τρόπο για τη βελτίωση της λήψης των αποφάσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος εγκατάστασης ενός ΓΠΣ είναι προϋπολογισμένο και περιλαμβάνεται στις προαπαιτούμενες επενδύσεις κατά την έναρξη του έργου.Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω