Κατάλογος ελέγχου λεπτομερειών που πρέπει να περιληφθούν σε ένα διάγραμμα έργου ΓΠΣ (από Heywood, et al., 1998):

1. Τίτλος έργου ΓΠΣ.

2. Σκοπός και αντικείμενο του έργου.

3. Γεωγραφική περιοχή μελέτης.

4. Χρήστες του ΓΠΣ.

5. Κατάλογος των απαιτούμενων επιπέδων των δεδομένων.

6. Ανάγκες της ανάλυσης.

7. Επιλογή του λογισμικού ΓΠΣ.

8. Επιλογή ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

9. Χρηματοδοτικοί πόροι και έξοδα.