Τα δεδομένα που πρόκειται να ενταχθούν σε ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΓΠΣ) μπορούν να προκύψουν από διάφορες πηγές, αρκεί αυτά τα δεδομένα να μπορούν να είναι γεωαναφερόμενα. Στις πηγές δεδομένων περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

Λόγω του ότι τα ΓΠΣ μπορούν να προσλάβουν δεδομένα από μια μεγάλη ποικιλία πηγών, συχνά αναφέρονται ως "χοάνη δεδομένων".