Οι αρχές του προγράμματος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ)

Οι ευαίσθητες οικολογικά παράκτιες περιοχές παγκοσμίως αντιμετωπίζουν φαινόμενα όπως η πληθυσμιακή αύξηση, η ανάπτυξη της βιομηχανίας και του τουρισμού, καθώς και η εκτεταμένη εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων. Σε αυτά προστίθεται και μια συνεχώς αυξανόμενη φυσική απειλή που οφείλεται στις κλιματικές αλλαγές που συντελούνται στον πλανήτη μας. Ως αποτέλεσμα αυτών, όλο και πιο συχνά προκύπτουν αντιπαραθέσεις λόγω των αντικρουόμενων συμφερόντων, ενώ παράλληλα απειλείται και η αειφορική χρήση των φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων.

Για την αντιμετώπιση αυτών των αντιπαραθέσεων, έχει αναπτυχθεί το πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (Integrated Coastal Zone Management-ICZM)". Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία που αποσκοπεί στην εφαρμογή της αειφορικής ανάπτυξης στις παράκτιες ζώνες και τη διατήρηση της ποικιλότητάς τους. Το πρόγραμμα αυτό της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης, γνωστό ως ICZM (ΟΔΠΖ), θέτει σε εφαρμογή αποφάσεις που αφορούν το συνδυασμό εκείνων των χρήσεων που εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της κοινωνίας τώρα αλλά και στο μέλλον. Τα πλεονεκτήματά του είναι περιβαλλοντικά -μείωση ή αποφυγή αμετάκλητης περιβαλλοντικής καταστροφής, αλλά και οικονομικά -μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη.

Για τη διευκόλυνση του έργου που επιτελεί, το πρόγραμμα της ΟΔΠΖ κινείται σε δύο βασικούς άξονες: 1) Επίσημες ρυθμίσεις θεσμικές ρυθμίσεις, δηλαδή μια διοικητική δομή που διασφαλίζει οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση της διαχείρισης? νομικές ρυθμίσεις, δηλαδή νόμοι, συμβάσεις, αποφάσεις, διατάγματα και κανονισμοί, προκειμένου να καταστήσουν δυνατή τη διαχείριση? οικονομικές ρυθμίσεις, δηλαδή τα χρήματα για την κάλυψη των εξόδων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 2) Παροχή πληροφόρησης: μέθοδοι, εργαλεία και τεχνικές για παροχή της αναγκαίας πληροφορίας στην οποία θα βασιστεί η διαδικασία της λήψης αποφάσεων από αυτούς που ασχολούνται με τη διαχείριση.

Ένα πρόγραμμα ΟΔΠΖ αποτελείται από τέσσερις φάσεις: Εντοπισμός του προβλήματος (Αξιολόγηση Έρευνας), Σχεδιασμός (ο οποίος περιλαμβάνει: Συλλογή Δεδομένων, Ανάπτυξη Πολιτικών και Λήψη Αποφάσεων), Εφαρμογή (η οποία περιλαμβάνει: Υλοποίηση Σχεδιασμού, Λειτουργία και Συντήρηση καθώς και Παρακολούθηση) και Αξιολόγηση (Εκτίμηση και Αναθεώρηση-Πρόβλεψη). Αυτά τα στάδια συνιστούν μια, περισσότερο κυκλική και επαναλαμβανόμενη διαδικασία, παρά μια γραμμική.