Βρίσκεστε εδώ: / Αρχές ΟΔΠΖ / Ρυθμίσεις

Για τη διευκόλυνση της ΟΔΠΖ, διακρίνονται τρεις κατηγορίες ρυθμίσεων στις οποίες πρέπει να δώσουμε προσοχή.

Θεσμικές ρυθμίσεις

Oι ρυθμίσεις αυτές αφορούν στο συντονισμό των διαχειριστικών πρακτικών σε διαφορετικά επίπεδα (κάθετη ολοκλήρωση) και τομείς (οριζόντια ολοκλήρωση) των δημόσιων φορέων. Στην περίπτωση που αυτοί οι φορείς (υπουργεία, ερευνητικά ιδρύματα, τομείς) υπάρχουν, κύριο μέλημα είναι να δημιουργηθούν δεσμοί μεταξύ τους ή να ενδυναμωθούν οι ήδη υπάρχουσες σχέσεις ανάμεσά τους. Εάν όμως τέτοιοι φορείς δεν υπάρχουν, βασικός στόχος είναι η δημιουργία τους.

 

Οριζόντια έναντι κάθετης
Η κατεύθυνση που ακολουθεί η ολοκλήρωση εξαρτάται από το χρόνο: ο σχεδιασμός είναι δυνατό να ξεκινήσει με το συντονισμό των σχεδίων αρκετών υπουργείων και κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης να περιλάβει την κάθετη ολοκλήρωση μέσα σε κάθε υπουργείο. Το αντίθετο συνέβη στις ΗΠΑ, όπου η εμπλοκή του δημοσίου παράγοντα επεκτάθηκε σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής.

 

Ρόλοι και ευθύνες
Ο ρόλος των φορέων που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης είναι τριπλός (UNEP95):

  • διοικητικός ρόλος, για τη λήψη αποφάσεων,
  • δικαστικός ρόλος, για τη θέσπιση κανονισμών και Οδηγιών, καθώς και προτύπων, αλλά και για τη διαδικασία της επιβολής και της διαιτησίας, και
  • ένας αγοραστικός ρόλος, σύμφωνα με τον οποίο γίνεται η διάθεση των χρηματοδοτήσεων, η προσφορά κινήτρων ή επιχορηγήσεων.

Σε κάθε επίπεδο, μπορούν να διακριθούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Οι εθνικές διοικητικές αρχές θα πρέπει να μεριμνούν για την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας ευρείας πολιτικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης. Επιπλέον, θα πρέπει να ορίσουν μια επίσημη αρχή που θα έχει ηγετικό ρόλο στην παράκτια διαχείριση σε εθνικό επίπεδο (για παράδειγμα ένα υπουργείο). Αυτή η πολιτική θα πρέπει να διατυπωθεί σε ένα βασικό σχέδιο, το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση των κατώτερων αρχών σχετικά με τις προθέσεις της κυβέρνησης. Οι περιφερειακές, διοικητικές αρχές, ανάλογα με την αρμοδιότητα που έχουν, θα πρέπει να ασκούν έναν πιο λεπτομερή και ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Επιπλέον, θα πρέπει να συντονίζουν τις δραστηριότητες των τοπικών αρχών. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει συγκεκριμένα και σαφή καθήκοντα σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής.

 

Νομικές ρυθμίσεις

Το θέμα της δικαιοδοσίας στην παράκτια ζώνη είναι εξαιρετικά σύνθετο. Σε πολλές χώρες, η θάλασσα που συνορεύει με την ξηρά βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία μιας περιφερειακής κυβέρνησης. Η ζώνη μεταξύ 12 και 200 ναυτικών μιλίων μπορεί να χαρακτηριστεί -και συχνά είναι χαρακτηρισμένη- ως αποκλειστικά οικονομική ζώνη από τότε που τέθηκε σε ισχύ η Σύμβαση για το Θαλάσσιο Νόμο το 1982. Η ξηρά που συνορεύει με τη θαλάσσια περιοχή βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία της τοπικής αυτοδιοίκησης, αν και η θαλάσσια προστασία θα μπορούσε να είναι αρμοδιότητα ενός φορέα υπεύθυνου για την ασφάλεια ενάντια στις πλημμύρες (για παράδειγμα ένα συμβούλιο για τη διαχείριση των υδάτων). Επιπλέον, σε μερικές χώρες επιτρέπεται η παραλία να αποτελεί ιδιωτική ιδιοκτησία, και φορείς υπεύθυνοι για τη διατήρηση της φύσης μπορεί να έχουν υπό την ιδιοκτησία τους φυσικές περιοχές στην παράκτια ζώνη, είτε θαλάσσιες είτε χερσαίες είτε και τα δύο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης μπορεί να λειτουργήσει πολύ θετικά. Ένα πρόγραμμα ΟΔΠΖ θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλη τη γεωγραφική περιοχή που εμπλέκεται, ανεξάρτητα από νομοθετικές πτυχές. Κατά συνέπεια, η περιοχή στην οποία θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα, οπωσδήποτε θα ξεπεράσει νομοθετικά όρια, ακόμη και τα διεθνή, εάν κρίνεται απαραίτητο. Έτσι, το πρόγραμμα ΟΔΠΖ θα πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά και να έχει μια νόμιμη αρχή η οποία θα ρυθμίζει τις δραστηριότητες σε ξηρά και θάλασσα. Σε αρκετές περιπτώσεις, υπάρχει ήδη μια τέτοια αρχή και δεν είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί, αλλά θα πρέπει να ενσωματωθεί με κάποιον τρόπο μελλοντικά στην όλη διαδικασία του προγράμματος ΟΔΠΖ.

Παράδειγμα: μια σύνθετη περιοχή

Map of the waddensea conservation areaΠαράδειγμα περιοχής που εφαρμόζεται πρόγραμμα ΟΔΠΖ και η ίδια περιοχή διαπερνά αρκετά σύνορα είναι το έργο στην περιοχή Wadden Sea. Στο έργο περιλαμβάνονται χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές τριών χωρών, και παράλληλα σε κάθε χώρα επηρεάζονται αρκετές επαρχίες και κοινότητες. Οι Τριμερείς Κυβερνητικές Διασκέψεις που διεξάγονται κάθε 3-4 έτη, αποτελούν το υψηλότερο σώμα λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας. Κατά τα διαστήματα ενδιάμεσα αυτών των Κυβερνητικών Διασκέψεων, η τριμερής ομάδα εργασίας (Trilateral Working Group-TWG), πραγματοποιεί, ως μόνιμη ομάδα εργασίας, συναντήσεις κατά μέσο όρο 4-3 φορές ανά έτος. Το TWG αποτελείται από δημόσιους υπαλλήλους των αρμόδιων υπουργείων και άλλων σχετικών υπουργείων καθώς και περιφερειακών αρχών.

Οικονομικές Ρυθμίσεις

Το ποσό της χρηματοδότησης που απαιτείται, ποικίλλει κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων και σύμφωνα με τα συγκεκριμένα γνωρίσματα της περιοχής. Εάν υπάρχουν οι απαραίτητοι φορείς, με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό και εμπειρία, και εφόσον είναι ήδη διαθέσιμη αρκετή πληροφορία (για την περιγραφή της παράκτιας ζώνης), σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτούνται μεγάλα ποσά χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια των σταδίων της Έναρξης και του Σχεδιασμού. Το προαναφερόμενο προσωπικό θα μπορούσε να μεταταχθεί σε ένα γραφείο ΟΔΠΖ στο οποίο θα χρειαζόταν επιπρόσθετα λίγες επιπλέον θέσεις για χρηματοδότηση. Πιθανοί χρηματοδότες για όλα τα ανωτέρω είναι η εθνική κυβέρνηση ή διεθνείς οργανισμοί. 

Στην αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή πρέπει να καταρτιστούν και/ή να προσληφθούν στελέχη, ή να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι φορείς, τότε οι χρηματοδοτικές ανάγκες αυξάνονται. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν παράλληλα με το στάδιο εφαρμογής ξεκινούν και μεγάλα έργα στην παράκτια ζώνη. Ευτυχώς, από τη Σύνοδο Κορυφής για την προστασία της γης το 1992 και εξής, οι διεθνείς οργανισμοί και οι χορηγοί όλο και περισσότερο είναι πρόθυμοι να χρηματοδοτήσουν δραστηριότητες σχετικές με την ΟΔΠΖ. Ένας από τους λόγους είναι ότι σήμερα οι διεθνείς συμφωνίες υπαγορεύουν κάθε δραστηριότητα σε παράκτιες ζώνες σε εθνικό επίπεδο να πραγματοποιείται μέσα στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης. Χρηματοδοτήσεις θα μπορούσαν να δοθούν από την Παγκόσμια Τράπεζα, από μια τράπεζα περιφερειακής ανάπτυξης, από το Παγκόσμιο Ταμείο Περιβάλλοντος (GEF) καθώς και από διεθνείς οργανισμούς ενίσχυσης σε αρκετές χώρες. 

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει χρηματοδότηση και για έργα σχετικά με την ΟΔΠΖ Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες.

 Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω