Βρίσκεστε εδώ: / Αρχές ΟΔΠΖ / Οφέλη

Με το πρόγραμμα ΟΔΠΖ θα μειωθούν ή θα αποφευχθούν τα προβλήματα που συζητήθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Μπορούμε να ταξινομήσουμε τα αναμενόμενα από αυτήν οφέλη σε δύο κατηγορίες: ηθικά και οικονομικά.  

Ηθικά Οφέλη

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης-ΟΔΠΖ συμβάλλει στην προστασία της φύσης και των πόρων της προς όφελος των μεταγενέστερων γενεών (αειφορική ανάπτυξη). Eπιπλέον, διαφυλάττει και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και συμβάλλει στη διατήρηση των παραδοσιακών χρήσεων και των δικαιωμάτων, καθώς και στην ισότιμη πρόσβαση στους παράκτιους πόρους. Συνοπτικά, η ΟΔΠΖ συμβάλλει στην εφαρμογή των αρχών έτσι όπως αυτές διατυπώθηκαν με τη Διακήρυξη του Ρίο.
ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι σημαίνει "αειφορική ανάπτυξη";  
 
α) Ανάπτυξη που μεγιστοποιεί μια αέναη οικονομική άνθιση.
β) Ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τωρινών αλλά και των μεταγενέστερων γενεών. 

Οικονομικά Οφέλη

Εκτός από την ηθική σημασία, η εφαρμογή ΟΔΠΖ έχει επίσης και πλεονεκτήματα οικονομικής φύσης, όπως:
  • Mε έναν δυναμικό σχεδιασμό εξοικονομούνται χρήματα σε σχέση με την απόκριση των μέτρων, και
  • ο τομεακός σχεδιασμός έχει μεγαλύτερες συνολικές δαπάνες έναντι του ολοκληρωμένου σχεδιασμού και αυτό φαίνεται καλύτερα, εάν κάποιος υπολογίσει όλα τα έξοδα που απαιτούνται για το σχεδιασμό του καθενός τομέα χωριστά.
Όσον αφορά λοιπόν στα οικονομικά οφέλη, θα πρέπει να αναφερθεί η χρήση του δείκτη αναγωγής ( ή προεξοφλητικό επιτόκιο). Η χρήση δεικτών αναγωγής στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό σημαίνει ότι θα πρέπει να μετατραπούν μη νομισματικές αξίες (π.χ. σύνολο των ειδών, μέγεθος μιας παραλίας) σε νομισματικά μεγέθη (π.χ. 1.000 είδη έχουν αξία ενός εκατομμυρίου ευρώ, 1 τετραγωνικό μέτρο στην παραλία έχει αξία 1.000 ευρώ) στα οποία θα πρέπει επίσης να προσδιορισθούν οι δείκτες αναγωγής. Μια τέτοια μετατροπή είναι πολύ δύσκολο -εάν όχι αδύνατο- να γίνει με αντικειμενικό τρόπο. Επιπλέον, στο IPCC,1993 υποστηρίζεται ότι η χρήση υψηλών δεικτών αναγωγής είναι εξ ορισμού ασυμβίβαστη με την αειφόρο ανάπτυξη.

Απεικόνιση σχετική με τα οικονομικά οφέλη

Τα οικονομικά οφέλη των δυναμικών και των διατομεακών επενδύσεων σε σχέση με τις επιχειρήσεις, παρουσιάζονται στα δύο γραφήματα που παρατίθενται.

δυναμικές επενδύσεις:

διατομεακές επενδύσεις:Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω