Η παρουσία συγκεκριμένων ρηχών υδατικών οικοσυστημάτων καθορίζει και την οριοθέτηση προς τη θάλασσα. Προς τη χερσαία πλευρά, η οριοθέτηση καθορίζεται από την παρουσία βλάστησης που είναι ανθεκτική σε υφάλμυρο περιβάλλον.