Βρίσκεστε εδώ: /Συμπεράσματα

Ανασκόπηση

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάστηκαν οι αρχές του προγράμματος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης-ΟΔΠΖ, δηλαδή οι λόγοι για τους οποίους το πρόγραμμα είναι στην ημερήσια διάταξη παγκοσμίως, από τι αποτελείται, και πώς θα μπορούσε να εφαρμοσθεί στην πράξη. Στο παρακείμενο διάγραμμα παρουσιάζονται τα θέματα που συζητήθηκαν και οι σχέσεις μεταξύ τους. Στα σκιασμένα πλαίσια παρουσιάζονται τα πρακτικά τμήματα (Έναρξη-Σχεδιασμός-Εφαρμογή-Παρακολούθηση και Αξιολόγηση). Τα δύο βέλη δείχνουν την επαναλαμβανόμενη και κυκλική κίνηση της πρακτικής. Πάνω από αυτή, παρουσιάζονται τα θέματα που ανακύπτουν κατά την πρακτική. Από κάτω παρουσιάζεται ένα σύνολο μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών που στηρίζουν τη διαδικασία. Η θέση τους σε σχέση με τα σκιασμένα πλαίσια δείχνει την ενδεχόμενη χρησιμότητά τους.

Η διαδικασία

Το σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζει τον τρόπο και τον χρόνο σύμφωνα με τα οποία εφαρμόζονται τα θέματα που πραγματεύθηκε αυτή η ενότητα. Ένα σύνολο ατόμων, πολιτικών ή διαχειριστών κάνουν πραγματικότητα την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της παράκτιας διαχείρισης και για τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι χρήστες της παράκτιας ζώνης. Η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει με τη συγγραφή μιας "πρότασης" που θα στηρίξει το επίπεδο ευαισθητοποίησης ανάμεσα στους χρήστες και σε αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις. Κατά τη διάρκεια του σταδίου του σχεδιασμού, τα αίτια των οικείων θεμάτων περιγράφονται σε ένα στο προφίλ" της παράκτιας ζώνης. Έτσι, βασισμένη σε αυτό μια πολιτική θα πρέπει να αναπτυχθεί με τρόπο ώστε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Βασικές σε αυτήν την πολιτική είναι οι ρυθμίσεις θεσμικών, νομικών και οικονομικών θεμάτων για να στηρίξουν την αναγκαία ολοκλήρωση της διαχείρισης που θα λάβει χώρα στο μέλλον. Οι προτεινόμενες πολιτικές θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση τα αποτελέσματά τους. Για μια ταχεία έγκριση θα πρέπει να παρουσιάζονται τα οφέλη που απορρέουν από την ολοκληρωμένη διαχείριση σε σχέση με την τομεακή διαχείριση. Από τη στιγμή που θα ληφθεί μια απόφαση, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί και συνεχώς θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται. Και καθώς θα παράγεται συνεχώς περισσότερη και διαθέσιμη γνώση σχετικά με το παράκτιο σύστημα, έτσι νέα έργα, πολιτικές, στρατηγικές, σχέδια, προγράμματα (ή οτιδήποτε άλλο) θα μπορούσαν να ξεκινήσουν, ή να ενσωματωθούν στο υπάρχον πρόγραμμα.

Η υποστήριξη

Η όλη διαδικασία χρειάζεται την υποστήριξη ενός συνόλου μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών. Το καθένα από αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός, αρκετών ή όλων των σταδίων που περιγράφηκαν παραπάνω. Ας σημειωθεί ότι το σχέδιο που παρατίθεται είναι ενδεικτικό. Δεν είναι εξαντλητικό και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η χρησιμότητα συγκεκριμένων μεθόδων, εργαλείων ή τεχνικών θα μπορούσε να διαφέρει από έργο σε έργο.

Η ανάλυση πολιτικής αποτελεί μια τεχνική που δομεί τη στρατηγική ανάπτυξη και αξιολόγηση κατά τα πρώτα στάδια. Τα εργαλεία πολιτικής ενισχύουν την υλοποίηση του ΟΔΠΖ και βασίζονται σε κανονισμούς και οικονομική καθοδήγηση. Μεγάλη σημασία σε όλη τη διάρκεια σχεδόν της διαδικασίας έχει και η διαχείριση των βάσεων δεδομένων και οι τεχνικές GIS. Οι τεχνικές περιβαλλοντικής εκτίμησης πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα του προγράμματος ΟΔΠΖ (Σχεδιασμός), ή να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός προγράμματος ΟΔΠΖ (Εφαρμογή). Οι τεχνικές τηλεπισκόπησης είναι χρήσιμες για την παρακολούθηση χωρικών διαδικασιών και υποστηρίζουν την αξιολόγηση των έργων του προγράμματος ΟΔΠΖ.
 

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω