Μερικά χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δραστηριότητες ΟΔΠΖ

LIFE

Το LIFE αποτελεί χρηματοδοτικό μέσο για τρεις βασικούς τομείς δράσης: Περιβάλλον, Φύση και Τρίτες Χώρες. Παρόλο που και οι τρεις τομείς αποσκοπούν στη βελτίωση του περιβάλλοντος, εντούτοις ο καθένας έχει τις δικές του συγκεκριμένες προτεραιότητες. Το χρηματοδοτικό αυτό μέσο χρονολογείται από το 1992. Η πρώτη φάση του ολοκληρώθηκε κατά την περίοδο 1992-1995, η δεύτερη φάση συνεχίζεται, ενώ ετοιμάζεται η τρίτη φάση. Πριν από τη θέσπιση του LIFE, ένα σύνολο άλλων χρηματοδοτικών μέσων, όπως για παράδειγμα τα ACE, MEDSPA, NORSPA, παρείχαν στήριξη σε περιβαλλοντικές δράσεις.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής:

Οι πόροι του ΕΤΠΑ χρησιμοποιούνται κυρίως για να χρηματοδοτήσουν: παραγωγικές επενδύσεις που οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας ή στη διατήρησή τους, υποδομές, πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικές δραστηριότητες μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρακτικά καλύπτονται όλοι οι τομείς ανάπτυξης: μεταφορά, επικοινωνία, τεχνολογίες, ενέργεια, περιβάλλον, έρευνα και καινοτομία, κοινωνικές υποδομές, κατάρτιση, αστική αναδιαμόρφωση και μετατροπή των βιομηχανικών περιοχών, αγροτική ανάπτυξη, αλιευτική βιομηχανία, τουρισμός και πολιτισμός. Στο ΕΤΠΑ περιλαμβάνονται χρηματοδοτικά μέσα όπως: TERRA, INTERREG, Urban. Το Ταμείο Συνοχής χρηματοδοτεί έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη των υποδομών μεταφοράς σε Κράτη Μέλη των οποίων το κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι κάτω από το 90% του Κοινοτικού μέσου όρου. Με αυτόν τον τρόπο το Ταμείο Συνοχής συμβάλλει τόσο στην αειφόρο ανάπτυξη στα ανωτέρω Κράτη Μέλη όσο και στην ενδυνάμωση της συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για άλλες χρηματοδοτικές δυνατότητες, επισκεφτείτε το σχετικό κατάλογο που εκδίδει η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.