Θεωρούμε ως σωστό ορισμό της αειφορικής ανάπτυξης την απάντηση β. Για την ακρίβεια, κατά τη συνάντηση της Παγκόσμιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, η αειφορική ανάπτυξη ορίσθηκε ως: η κάλυψη των τωρινών αναγκών με τρόπο που να μη στερεί τη δυνατότητα από τις μεταγενέστερες γενιές να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Αειφορική ανάπτυξη δε σημαίνει εξ ορισμού και οικονομική ανάπτυξη. Η οικονομική ανάπτυξη, για ένα περιορισμένο διάστημα, μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό μέρος της αειφορικής ανάπτυξης, όμως, η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη θα εξαντλήσει τους φυσικούς πόρους.