Θεωρούμε ότι υπάρχει άμεση αναγκαιότητα να εφαρμόσουν όλες οι χώρες παγκοσμίως την αρχή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης-ΟΔΠΖ. Συμπεριλαμβάνονται, δηλαδή, οι "αναπτυγμένες", οι "αναπτυσσόμενες" και οι "υποανάπτυκτες" χώρες. Γίνεται, βέβαια, εύκολα αντιληπτό ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για ένα πρόγραμμα ΟΔΠΖ, καθώς, σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες, η παρεχόμενη προς αυτές βοήθεια θα πρέπει να περιλαμβάνει και τέτοιου είδους προγράμματα. Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης αποτελεί διαχειριστική έννοια η οποία θα έπρεπε, επίσης, να εφαρμοσθεί σε αναπτυγμένες (βιομηχανοποιημένες) χώρες. Σε αυτές τις χώρες, οι φυσικοί πόροι χρησιμοποιούνται στο μέγιστο βαθμό λόγω της υπερσύγχρονης διαθέσιμης τεχνολογίας. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι οι πόροι χρησιμοποιούνται αειφορικά. Γι' αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το 1996 μια πολιτική Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η έννοια αυτή από όλα τα κράτη-μέλη.