Βρίσκεστε εδώ: / Αρχές ΟΔΠΖ / Γλωσσάρι

ADB
Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Asian Development Bank). Η ADB αποτελεί έναν οικονομικό οργανισμό πολλαπλής ανάπτυξης για τη μείωση της φτώχειας στην Ασία και τον Ειρηνικό Ωκεανό.

CZM
Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (Coastal Zone Management). (Βλέπε και Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης-ICZM).

Σύνοδος Κορυφής
Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCED) πραγματοποιήθηκε στις 3-14 Ιουνίου 1992 στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Η Διάσκεψη κατέληξε στα ακόλουθα πέντε σημαντικά αποτελέσματα: (1) Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, (2) Σύμβαση-Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή, (3) Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, (4) Ατζέντα 21 και (5) Ανακοίνωση για τις αρχές για την προστασία των Δασών.

EU
Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα επίσης χρήσιμο γλωσσάρι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της Ε.Ε.

EUCC
Η Ένωση για την Προστασία της Παράκτιας Ζώνης στην Ευρώπη (European Union for Coastal Conservation). Αποστολή της είναι η προώθηση της παράκτιας διαχείρισης, μια διαχείρισης όμως που ενσωματώνει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας με τέτοιες μορφές ανάπτυξης που στηρίζουν την ακεραιτότητα του τοπίου, την πολιτιστική κληρονομιά και την κοινωνική σύσταση των ακτών μας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής. Η EUCC υποστηρίζει την καλύτερη πρακτική μέσω της ανάπτυξης παράκτιων και θαλάσσιων πολιτικών, της κινητοποίησης των εμπειρογνωμόνων και των εμπλεκομένων φορέων και κοινωνικών ομάδων, της παροχής συμβουλών και πληροφόρησης, και της υλοποίησης έργων επίδειξης.

ICAM
Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Περιοχής (Integrated Coastal Area Management). Παρόμοιο με το ICZM. Bλέπε στο: Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης.

ICZM
Βλέπε στο: Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης

Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης
Μια αδιάκοπη διοικητική διαδικασία της οποίας γενικός σκοπός είναι να κάνει πράξη την αειφόρο ανάπτυξη και τη διατήρηση στις παράκτιες ζώνες και να διατηρήσει τη βιοποικιλότητά τους. Για αυτό το λόγο, η ΟΔΠΖ αναζητά, μέσα από μια πιο αποτελεσματική διαχείριση, να καθιερώσει και να διατηρήσει την καλύτερη δυνατή χρήση και αειφορικά επίπεδα ανάπτυξης και χρήσεων στην παράκτια ζώνη, και με το πέρασμα του χρόνου να βελτιώσει τη φυσική κατάσταση του παράκτιου περιβάλλοντος με τρόπο ώστε να συνάδει με συγκεκριμένους κοινά αποδεκτούς και συμφωνηθέντες κανόνες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

NGO
Μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση, δηλαδή μια οργάνωση που δεν αποτελεί δημόσια αρχή.

MAP
Το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης (ΜAP) αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της ανάπτυξης στη Λεκάνη της Μεσογείου. Εγκρίθηκε στη Βαρκελώνη, Ισπανία το 1975 από 16 Μεσογειακά κράτη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπό την αιγίδα του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP). To νομικό του πλαίσιο περιλαμβάνει τη Σύμβαση της Βαρκελώνης που υιοθετήθηκε το 1976 και αναθεωρήθηκε το 1995, και έξι Πρωτόκολλα που καλύπτουν συγκεκριμένες πτυχές περιβαλλοντικής προστασίας.

METAP
Μεσογειακό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας (Mediterranean Environment Technical Assistance Programme). Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB), του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το METAP δημιουργήθηκε το 1990 προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα Μεσογειακά κράτη και να συνεργαστούν για τη μείωση των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

PAP/RAC
Το Πρόγραμμα Δράσεων Προτεραιότητας/Περιφερειακό Κέντρο Δράσης (Priority Actions Programme/Regional Activity Centre) δημιουργήθηκε το 1978 και αποτελεί ένα βασικό μέρος του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης (MAP), αλλά και μόνο του ένα μέρος του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP). Στο MAP συμμετέχουν 20 Μεσογειακές χώρες καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινός τους στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο υγιούς Μεσογειακού περιβάλλοντος, που να στηρίζεται στην αρχή της αειφόρου ανάπτυξης. To RAC αποτελεί ένα από τα έξι Περιφερειακά Κέντρα Δράσεων του MAP, και έχει παγκόσμια φήμη λόγω της εμπειρίας του στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ICAM). Το PAP/RAC αποτελείται από τα στελέχη του κέντρου, καθώς επίσης και από ένα μεγάλο δίκτυο Μεσογειακών εμπειρογνωμόνων και φορέων. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τη συντόμευση της επωνυμίας παρά την πλήρη επωνυμία. Αυτό το θεωρούμε προτέρημα καθώς από μια τέτοια αναγνωρισιμότητα όχι μόνο στη Μεσόγειο, έχει έως τώρα αναγνωριστεί η εργασία μας.

τιμολόγηση των πόρων
Η τιμολόγηση των φυσικών πόρων στο βαθμό που αντανακλά τις συσχετιζόμενες με αυτά οικονομικές και περιβαλλοντικές αξίες.

Σύμβαση του Ρίο
Συντόμευση του: "Η διακήρυξη του Ρίο για το περιβάλλον και την ανάπτυξη". Ένα σύνολο 27 αρχών που εγκρίθηκαν από όλα τα κράτη που συμμετείχαν στο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία, στις 3-14 Ιουνίου 1992.

SMAP
Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικών Δράσεων Βραχυπρόθεσμης και Μεσοπρόθεσμης Προτεραιότητας (Short and Medium-term Priority Environmental Action Programme-SMAP) αποτελεί ένα πρόγραμμα πλαίσιο της δράσης για την προστασία του μεσογειακού περιβάλλοντος, σύμφωνα με την Eυρω-Μεσογειακή Συνεργασία. Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ευρω-Μεσογειακή Υπουργική Διάσκεψη για το Περιβάλλον, που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι στις 28 Νοεμβρίου 1997. Το SMAP φιλοδοξεί να καταστεί η κοινή βάση για περιβαλλοντικούς σκοπούς (όσον αφορά και τον πολιτικό προσανατολισμό και τη χρηματοδότηση) στην περιοχή της Μεσογείου.

Εμπλεκόμενα μέρη (stakeholders)
Χρήστες που έχουν ένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον στην παράκτια περιοχή, όπως επενδυτές πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλιείς, ξενοδόχοι, υδατοκαλλιεργητές, περιβαλλοντικές ομάδες και τοπικές κρατικές αρχές.

αειφόρος ανάπτυξη
Η κάλυψη των αναγκών του παρόντος, χωρίς να διακυβεύεται η δυνατότητα για τις μελλοντικές γενεές να καλύψουν τις ανάγκες τους. (Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη).

ανάλυση συστήματος
Μια συστηματική έρευνα ενός πραγματικού ή σχεδιασμένου συστήματος προκειμένου να προσδιοριστούν οι λειτουργίες του και ο τρόπος που σχετίζονται μεταξύ τους αλλά και με οποιοδήποτε άλλο σύστημα.

UNEP
Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), ιδρύθηκε το 1972, και λειτουργεί με σκοπό να ενθαρρύνει την αειφόρο ανάπτυξη μέσω ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών παντού. Οι δραστηριότητες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την ατμόσφαιρα και τα χερσαία οικοσυστήματα, την προώθηση της περιβαλλοντικής επιστήμης και ενημέρωσης, έως και για την ικανότητα έγκαιρης προειδοποίησης και απόκρισης στις καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών.

 

 

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω