Τα οφέλη από τις δυναμικές επενδύσεις

Η επάνω γραμμή (GP) που αναπαριστά τη συνολική ακαθάριστη παραγωγή σε μια συγκεκριμένη περιοχή, χώρα ή επαρχία, αυξάνεται ως αποτέλεσμα της πληθυσμιακής αύξησης, της τεχνολογικής εξέλιξης και της οικονομικής ανάπτυξης. Εντούτοις, η ζημία (D) επίσης αυξάνεται λόγω της επιταχυνόμενης ανόδου της θαλάσσιας στάθμης, της ρύπανσης, της συμφόρησης, της υπερεκμετάλλευσης των πόρων κ.ά. Εάν δεν ληφθεί κανένα διαχειριστικό μέτρο στην παράκτια ζώνη, τότε η αύξηση της ζημίας θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση στη συνολική ακαθάριστη παραγωγή και αυτό θα έχει ως συνέπεια τη μείωση της καθαρής παραγωγής (NP), που τελικά θα οδηγηθεί σε κατάρρευση. Η μείωση της ζημίας (deltaD) μπορεί να επιτευχθεί μέσω δυναμικών επενδύσεων, που έχουν ενσωματώσει περιβαλλοντικές πολιτικές, στη διαχείριση της παράκτιας ζώνης (Ι). Επειδή όμως απαιτείται αρκετός χρόνος για να φέρουν αποτελέσματα τα μέτρα αυτά, θα χρειαστεί παράλληλα και αρκετός χρόνος για να σημειωθεί πραγματική μείωση της ζημίας. Αυτή η χρονική καθυστέρηση σημειώνεται ως deltaT. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν θα υπάρξουν κέρδη από τις επενδύσεις. Αργότερα, όμως, η μείωση της ζημίας θα επιτρέψει τη συνέχιση της αύξησης της καθαρής παραγωγής (NP/CZM), γεγονός που μπορεί να θεωρηθεί ως αειφόρος ανάπτυξη (πηγή IPCC93)