Τα οφέλη από τις διατομεακές επενδύσεις

Η διακεκομμένη γραμμή (GP) αναπαριστά την ακαθάριστη παραγωγή όπως και στο σχεδιάγραμμα που δόθηκε για τις δυναμικές επενδύσεις. Η κάτω γραμμή (NP) που παρουσιάζει την καθαρή παραγωγή, είναι αποτέλεσμα της ακαθάριστης παραγωγής και της ζημίας που υπάρχει όταν δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Η μείωση της ζημίας μπορεί να επιτευχθεί μέσω δυναμικών επενδύσεων στην τομεακή (deltaSD) ή την ολοκληρωμένη (deltaID) διαχείριση της παράκτιας ζώνης. Η χρονική καθυστέρηση στην έναρξη των διαφόρων επενδύσεων είναι μεγαλύτερη για την ολοκληρωμένη (deltaIT) παρά για την τομεακή (deltaST) Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης, διότι η πρώτη απαιτεί πιο εκτεταμένη ανάλυση και σχεδιασμό. Παρόλα αυτά, η καθαρή παραγωγή μέσα από την ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (NP/ICZM) τελικά θα είναι υψηλότερη από την καθαρή παραγωγή μέσα από την τομεακή Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (NP/ SCZM) και πάλι λόγω των εξωγενών επιρροών (πηγή IPCC93)