Βρίσκεστε εδώ: / Αρχές ΟΔΠΖ / Υποσύστημα Υποδομή

Ο όρος Υποδομή περιλαμβάνει ποικίλες έννοιες. Έτσι, αναφέρεται σε στοιχεία που συνδέονται κατά κάποιον τρόπο με τη φύση, όπως δρόμους, γέφυρες, μώλους, ξύλινα φράγματα ή κυματοθραύστες, αλλά επίσης και σε θεσμικές υποδομές ("ρυθμίσεις"). 

 

Υποδομές στη φύση

Λόγω της επίδρασης που ασκούν στο φυσικό σύστημα αλλά και του κόστους τους, οι παράκτιες κατασκευές αποτελούν κανονικά ένα σημαντικό μέρος στις μελέτες για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης. Ανάλογα με την επίδραση που ασκούν στο παράκτιο σύστημα, διακρίνονται οι ακόλουθες τρεις κατηγορίες παράκτιων κατασκευών:

  • Κατασκευές κάτω του κόστους, οι οποίες συνήθως κατασκευάζονται από φυσικά υλικά όπως η άμμος ή το χαλίκι. Χρησιμοποιούνται ως ζώνες προστασίας των παράκτιων περιοχών από τη διάβρωση. Παραδείγματα τέτοιων κατασκευών είναι οι τεχνητοί αμμόλοφοι, τεχνητοί ύφαλοι, εμπλουτισμοί άμμου και παραλίας. Αυτές οι κατασκευές εμποδίζουν στο ελάχιστο τις φυσικές διαδικασίες, και μάλιστα συχνά αποτελούν μέρος αυτών.
  • "Αμυντικές" κατασκευές, φτιαγμένες από μεγαλύτερης αντοχής υλικά όπως ο άργιλος και η πέτρα, ή από τεχνητά στοιχεία όπως το σκυρόδεμα. Χρησιμοποιούνται για να σταθεροποιήσουν την παρούσα θέση της ακτογραμμής και για να την προστατεύουν σε περίπτωση μεγάλων κυμάτων και παλιρροιών. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν τα αναχώματα και τα ενισχυτικά πετάσματα αμμοθινών. Αυτές οι κατασκευές σε κανονικές συνθήκες δεν παρεμποδίζουν τις φυσικές διαδικασίες. Σε περίπτωση, όμως, που θα εμφανιστεί μια ακραία κατάσταση, τότε ενεργοποιείται η προστατευτική λειτουργία της κατασκευής και έτσι επηρεάζει και τις παράκτιες διαδικασίες.
  • "Επιθετικές" κατασκευές, σχεδιάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να επηρεάζουν ενεργά τις παράκτιες διαδικασίες, προκειμένου να βελτιώσουν τις συνθήκες για κάποια ή για όλες τις παράκτιες δραστηριότητες. Κατά συνέπεια, κατασκευάζονται από τεχνητά υλικά τα οποία έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν ισχυρά φυσικά φαινόμενα. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν οι κυματοθραύστες και ξύλινα φράγματα. Είναι προφανές ότι αυτός ο τύπος κατασκευής έχει μεγάλη επίδραση στο παράκτιο σύστημα.

 


Μια "κατασκευή μικρού κόστους": εμπλουτισμός της παραλίας, Texel, Ολλανδία

Θεσμικές υποδομές

Για μια αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος της παράκτιας ζώνης, απαιτείται ένα σύστημα ελέγχου το οποίο θα πρέπει να διατυπώνει τους στόχους της διαχείρισης της παράκτιας ζώνης, να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να λαμβάνει τα κατάλληλα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα μέτρα, όταν υπάρχει ανάγκη. Από την άποψη αυτή, μπορούμε να διακρίνουμε τα ακόλουθα τέσσερα βασικά συστήματα:

  • Το πολιτικό σύστημα, το οποίο καθορίζει τους μακροπρόθεσμους στόχους της διαχείρισης της παράκτιας ζώνης καθώς και τα κριτήρια που θα πρέπει να εφαρμοστούν για την ανάλυση ποικίλων σεναρίων.
  • Το νομοθετικό σύστημα, δηλαδή το σύνολο των διεθνών συμβάσεων, των εθνικών νομοθεσιών και των περιφερειακών/τοπικών κανονισμών που έχουν συσταθεί για να επιβάλουν αυτήν την πολιτική.
  • Το οικονομικό σύστημα, που παρέχει την απαραίτητη χρηματοδότηση.
  • Το εκτελεστικό σύστημα, που καθορίζει το πεδίο των ευθυνών/υποχρεώσεων που απορρέουν από όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης.

Λόγω των διαφορετικών ιστορικών εξελίξεων καθώς και των διαφορετικών κοινωνικών και διοικητικών δομών και των διαφορετικών οικονομικών συνθηκών, η κάθε χώρα έχει αναπτύξει και διαφορετικό σύστημα ελέγχου. Δεδομένου ότι η αποδοτικότητα ενός συστήματος ελέγχου έχει ζωτική σημασία στην επιτυχία της διαχείρισης της παράκτιας ζώνης, ο διαχειριστής αυτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της και τις συνεπακόλουθες υποχρεώσεις.

 Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω