Προς την πλευρά της θάλασσας, η μορφολογία, για παράδειγμα, του θαλάσσιου πυθμένα αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα οριοθέτησης. Η γραμμή όπου οι ιζηματικές διαδικασίες είναι σημαντικές μπορεί να αποτελεί ένα όριο της παράκτιας ζώνης. Προς την χερσαία πλευρά, όριο αποτελεί το τέλος του σχηματισμού αμμόλοφων. Εντούτοις, υπάρχουν περιπτώσεις όπου θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην «παράκτια ζώνη» και λεκάνες απορροής (ή μέρη τους), διότι επηρεάζουν την περιοχή μελέτης λόγω μεταφοράς και της εναπόθεσης ουσιών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μεγαλώνει αρκετά η έκταση της περιοχής μελέτης και μπορεί να αφορά και διεθνή σύνορα.