Βρίσκεστε εδώ: / Αρχές ΟΔΠΖ / Σχεδιασμός

Σκοπός και στάδια

Το στάδιο του σχεδιασμού έχει ως στόχο τον καθορισμό και την υποστήριξη μιας πρότασης προς τους υπεύθυνους λήψης των αποφάσεων, προκειμένου αυτοί να εγκαθιδρύσουν μια συνεχή και ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας και της θαλάσσιας περιοχής. Στο στάδιο αυτό διακρίνονται τρία επιμέρους στάδια: συλλογή δεδομένων, ανάπτυξη πολιτικής και λήψη αποφάσεων.

Συλλογή δεδομένων

Το πρώτο βήμα είναι η προετοιμασία μίας περιγραφής της παράκτιας ζώνης. Πρόκειται για μια ανασκόπηση όλων των γνωρισμάτων (φυσικά, κοινωνικά, μηχανικά, θεσμικά και διαχειριστικά) που σχετίζονται με τα οικεία προβλήματα στην περιοχή μελέτης. Η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank,1993) παρέχει τον ακόλουθο κατάλογο στοιχείων που πρέπει να περιληφθούν:

 • Βάση Δεδομένων Παράκτιων Πόρων
 • Κοινωνική Οργάνωση στην Παράκτια Ζώνη
 • Υπάρχοντα περιβαλλοντικά προγράμματα ή προγράμματα σχετιζόμενα με τους πόρους
 • Θεσμική, νομική και χρηματοδοτική ικανότητα

Η περιγραφή της παράκτιας περιοχής οδηγεί σε μια λεπτομερή διατύπωση των προβλημάτων και των κενών στην πληροφορία τα οποία πρέπει επιπλέον να συμπληρωθούν.

Η περιγραφή της παράκτιας περιοχής του Κόλπου Kastela

Φυσικά γνωρίσματα: Ο Κόλπος Kastela βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Κροατικής ακτής, στο ανατολικό μέρος της Αδριατικής θάλασσας. Η περιοχή καλύπτει τον Κόλπο Kastela και το γειτονικά κανάλια του Split και του Brac, καθώς και τη συνδετική παράκτια λουρίδα. Η παράκτια πεδιάδα γύρω από τον κόλπο έχει πλάτος 1-3χλμ. και καταλαμβάνει έκταση σχεδόν 14.500 εκταρίων.

Κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες: Ο συνολικός πληθυσμός της στενής παράκτιας περιοχής έχει τριπλασιαστεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μισού αιώνα και έφτασε στους 284.000 κατοίκους το έτος 1991, ενώ υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός έως το 2015 θα ανέλθει στους 355.000 κατοίκους. To Split είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κροατίας. 

Θεσμοί και διαχείριση:Το Υπουργείο Προστασίας Περιβάλλοντος και Χωροταξίας είναι το ανώτατο διοικητικό σώμα και είναι υπεύθυνο για την οργάνωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της αειφόρου ανάπτυξης στη Δημοκρατία της Κροατίας. Καθήκον του είναι η πρόταση νόμων σχετικών με την περιβαλλοντική προστασία, την παρακολούθηση και την κατάσταση του περιβάλλοντος.


Ανάπτυξη πολιτικής

Το δεύτερο βήμα, το οποίο βασίζεται στην περιγραφή της περιοχής, είναι η ανάπτυξη μιας πολιτικής που αποτελεί και τον πυρήνα του προγράμματος ΟΔΠΖ. Η πολιτική αυτή καταγράφεται ως κείμενο μέσα στο πρόγραμμα ΟΔΠΖ και παρουσιάζει:

 • Ακριβή προσδιορισμό της περιοχής μελέτης, δηλαδή της παράκτιας ζώνης. Κριτήρια για τον προσδιορισμό των ορίων μπορούν να αποτελέσουν οι φυσικές διαδικασίες, βιολογικές διαδικασίες ή το υπάρχον νομικό πλαίσιο.
 • τους στόχους του προγράμματος ΟΔΠΖ: ένα ορθό πρόγραμμα διαχείρισης έχει καλά προσδιορισμένους στόχους προκειμένου να διασφαλίσει την εγκυρότητά του,
 • τις στρατηγικές: οι στόχοι θα πρέπει να συνοδεύονται από διάφορες εναλλακτικές πολιτικές που αξιολογούνται σε σχέση με την επιτυχία τους στην επίτευξη των στόχων (βλέπε επίσης την ενότητα Ανάλυση Πολιτικής),
 • μια περιγραφή των προτεινόμενων θεσμικών ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης ευθυνών και υποχρεώσεων για διάφορα μέρη των προγραμμάτων,
 • απαιτήσεις σχετικές με τη χρηματοδότηση και το προσωπικό, και
 • έναν κατάλογο με τις επίσημες δράσεις που είναι αναγκαίες για την τυπική έγκριση του σχεδίου και ένα προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα που θα συμπληρώνει αυτές τις δράσεις.

Λήψη Αποφάσεων

Τέλος, το πρόγραμμα ΟΔΠΖ πρέπει να γίνει αποδεκτό από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και να εγκριθεί επισήμως. Οι πιθανότητες της έγκαιρης έγκρισης αυξάνονται, εάν το πρόγραμμα (Cicin et al. 1998)
 • χρησιμοποιεί σαφείς και εύληπτους όρους,
 • περιγράφει τα οφέλη με απτούς και κατανοητούς όρους,
 • προσυπογράφεται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη,
 • είναι οικείο σε σημαντικούς πολιτικούς οι οποίοι έχουν λάβει ορθή ενημέρωση σχετικά με τη συνεχόμενη εξέλιξη της διατύπωσής του,
 • επεξηγεί τις δαπάνες καθώς και τους τρόπους κάλυψης αυτών.

Μακροπρόθεσμη επίλυση προβλημάτων του αποχετευτικού συστήματος στον Κόλπο Kastela. Ο χάρτης παρουσιάζει την περιοχή γύρω από το Trogir..

Η μακροπρόθεσμη επίλυση των προβλημάτων του αποχετευτικού συστήματος, αναπτύχθηκε με βάση μια λεπτομερή ανάλυση των οικολογικών, τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων. Προβλέπει την κατασκευή δύο ξεχωριστών αποχετευτικών συστημάτων, ενός για την περιοχή Split-Solin και ενός άλλου για την περιοχή Kastela-Trogir. Καθένα σύστημα αποτελεί ξεχωριστό τύπο αποχέτευσης, και περιλαμβάνει ένα δίκτυο αποχετεύσεων, συλλέκτριες δεξαμενές και αντλιοστάσια, μια κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, και έναν υποθαλάσσιο αγωγό εκροής.


Οι γενικοί στόχοι του Εθνικού Έργου "Περιβαλλοντική Διαχείριση του Κόλπου Kastela" τέθηκαν με βάση επιστημονικές μεθόδους και ήταν:
 • αναγνώριση των αιτιών της παρούσας κατάστασης και των τάσεων,
 • εκτίμηση των επιπτώσεών τους και της σημασίας τους, και 
 • δημιουργία εναλλακτικών λύσεων για την αειφόρο ανάπτυξη.
Οι ειδικοί στόχοι του έργου τέθηκαν ως εξής:
 • να προσδιοριστούν η ευαισθησία, η ευπάθεια και η (περιορισμένη) φέρουσα ικανότητα των φυσικών πόρων,
 • να εισαχθούν σταθερές διαδικασίες και παράμετροι κατά την εξέλιξη της διαχείρισης των φυσικών πόρων, και
 • να εφαρμοσθεί, στο επιστημονικό πλαίσιο του έργου, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αλλά και οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.
Η περιοχή του Κόλπου Kastela υπάγεται διοικητικά σε τέσσερις δήμους, μία επαρχία και τα αρμόδια υπουργεία. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού του Ολοκληρωμένου οικολογικού Έργου, οι τέσσερις δήμοι και η Κυβέρνηση της Κροατίας μέσω αρμόδιων φορέων ίδρυσαν τον οργανισμό ΟΙΚΟ-Κόλπος Kastela. Ο κύριος στόχος του οργανισμού, εξ ονόματος των ιδρυτών του, ήταν η προετοιμασία και η υλοποίηση συμφωνηθέντων έργων κοινού ενδιαφέροντος. Ο οργανισμός αυτός αντιπροσωπεύει τους ιδρυτές του σε επενδύσεις και τράπεζες, και εφαρμόζει το έργο σύμφωνα με τους όρους που τέθηκαν από τους πιστωτές και τους ιδρυτές.

Το προβλεπόμενο σύστημα υδροδότησης. Ο χάρτης παρουσιάζει την περιοχή γύρω από το Trogir.

Το έργο υδροδότησης προβλέπει προσθήκες αλλά και επέκταση του υπάρχοντος, και περιλαμβάνει την κατασκευή ενός κεντρικού αντλιοστασίου, τεσσάρων μικρότερων περιφερειακών αντλιοστασίων, υδροσωλήνων μήκους 17,5 χλμ., τεσσάρων δεξαμενών ποικίλων δυνατοτήτων καθώς και ένα σύστημα ορθής διαχείρισης.

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω