Το CoastLearn αποτελεί ένα εξ αποστάσεως πακέτο επαγγελματικής κατάρτισης που αφορά την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) (ICZM: Integrated Coastal Zone Management), κάνοντας εκτεταμένη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων.Το εκπαιδευτικό αυτό πακέτο είναι ειδικά σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες για κατάρτιση καθώς και στις τεχνικές ανάγκες των κρατών που έχουν ενταχθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης στην Ε.Ε. Το πακέτο απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται με το σχεδιασμό της διαχείρισης παράκτιων ζωνών ή με τη διαχείριση αυτή καθεαυτή σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Δευτερευόντως, απευθύνεται σε πανεπιστήμια και σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό εργαλείο, που παρέχεται δωρεάν και προσφέρει δυνατότητες ευέλικτης κατάρτισης.

Το CoastLearn δομείται σε αυτόνομες θεματικές ενότητες προς μελέτη. Παρόλο που δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί πλήρως, εντούτοις, αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο κατάρτισης και ένα σημείο εκκίνησης στη διαδικασία της μάθησης σχετικά με την ΟΔΠΖ, καθώς παρέχει πρόσβαση για εκ βάθους πληροφόρηση μέσω χρήσιμων συνδέσεων και βιβλιογραφικών αναφορών σε κάθε ένα από τα θέματα που πραγματεύεται.

Επιπλέον, το CoastLearn είναι ένα πολυγλωσσικό εργαλείο, ήδη διαθέσιμο στην Αγγλική, Πολωνική, Τούρκικη, Γαλλική, Ρωσική, Λετονική, Λιθουανική, Εσθονική, Ρουμανική και Ελληνική γλώσσα. Το CoastLearn προωθεί την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας παρουσιάζοντας πρακτικά παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων για τα πιο σημαντικά θέματα. Κατά τα τελευταία έτη, στο πλαίσιο των συνεργασιών του CoastLearn, έχει αναπτυχθεί ένα διεθνικό και διατομεακό δίκτυο ατόμων και οργανισμών που ασχολούνται με τη μάθηση και τη διδασκαλία της ΟΔΠΖ. Γίνετε και εσείς συνδρομητής στο ενημερωτικό μας δελτίο (med@eucc.net).

Γιατί το CoastLearn;

 

Ενότητες

Αρχές της ΟΔΠΖ
Ενότητα
Ανάλυση Πολιτικής
Ενότητα Περίληψη
ΓΠΣ
Ενότητα Περίληψη
Σχεδιασμός
Ενότητα Περίληψη
Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων
Ενότητα  
Αειφορικός Τουρισμός
Ενότητα  
Δημόσια Συμμετοχή
Ενότητα  
Βιοποικιλότητα
Ενότητα  
Πρακτικά Παραδείγματα
Ενότητα  
CoMPAS/ Παιχνίδι προσομοίωσης του CoastLearn
Ενότητα  

Εταίροι

Συνεργαζόμενοι εταίροι

Μηχανή αναζήτησης

Αναζήτηση στο δικτυακό τόπο του CoastLearn

Ενημερωτικά Δελτία

Ενημερωτικό Δελτίο του CoastLearn, Τεύχος 1
Ενημερωτικό Δελτίο του CoastLearn, Τεύχος 2