Σχεδιασμός για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης

Ο σχεδιασμός για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) αποτελεί μια μακρά, επαναληπτική και κυκλική διαδικασία. Η διαδικασία της ΟΔΠΖ αντιμετωπίζει πολύπλοκα φαινόμενα, σύνθετες κοινωνικο-οικονομικές και θεσμικές καταστάσεις, αντικρουόμενα συμφέροντα και πολλές διαφορετικές εμπλεκόμενες ομάδες. Οι μακροπρόθεσμες λύσεις πρέπει να προσδιοριστούν και να εφαρμοστούν μέσα σε μια δυναμικά και ραγδαία μεταβαλλόμενη κοινωνία που χαρακτηρίζεται από έναν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Η ενότητα του σχεδιασμού παρουσιάζει τις θεμελιώδεις έννοιες μιας αξιόπιστης διαδικασίας σχεδιασμού ΟΔΠΖ. Στην ενότητα αυτή εξηγείται ο λόγος για τον οποίο η ΟΔΠΖ θα πρέπει να ξεκινήσει με ανάλυση του θεσμικού πλαισίου και κατανομή των ευθυνών. Αναδεικνύεται η σημασία της συμμετοχής, περιλαμβάνοντας ποικίλα επίπεδα συμμετοχής. Διασαφηνίζεται ο τρόπος σχεδίασης κατάλληλων θεσμικών ρυθμίσεων και ο τρόπος αντιμετώπισης των αντιπαραθέσεων. Διευκρινίζεται η ανάγκη για αειφορική ανάπτυξη και ο τρόπος ένταξης αυτής σε ένα διαχειριστικό σχέδιο. Στην ενότητα περιλαμβάνεται και μια εισαγωγή στη σχετική με το θέμα πολιτική και νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρακτικά παραδείγματα και μια μελέτη περίπτωσης βοηθούν ώστε να γίνει κατανοητό πώς εφαρμόζονται οι έννοιες στην πράξη. Τέλος, παρουσιάζονται λεπτομερείς περιγραφές των διαθέσιμων εργαλείων υποστήριξης των σχεδιαστών για τα διάφορα στάδια σχεδιασμού και περιλαμβάνονται συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες για επιπλέον πληροφορίες ή τύπους επίδειξης ειδικών εργαλείων.