Συμβουλευτική μη δεσμευτική στήριξη. Με αυτόν τον τύπο στήριξης, συχνά η διαιτησία ή οι ειδικές επιτροπές αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης πάνω σε μία αντιπαράθεση, δηλαδή καθορίζουν μια λύση και συστήνουν αυτό που είναι "δίκαιο" στα εξωτερικά συμβαλλόμενα μέρη. Το σχέδιο επικοινωνίας αφορά τον διαιτητή/επιτροπή και τα μέρη. Τα μέρη διατηρούν την ισχύ τους να αποδέχονται ή να απορρίπτουν τις συστάσεις.