Παράμετροι εφαρμογής που λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με τον καθορισμό της "ικανότητας":