Παράμετροι εφαρμογής που λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με τον καθορισμό της "δέσμευσης":