Τα εργαλεία μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων σε ποικίλα επίπεδα για μια ποικιλία χρηστών. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί τύποι εργαλείων. Μερικά από αυτά εστιάζουν στην προσομοίωση φυσικών, βιολογικών, οικονομικών και άλλων διαδικασιών και βασίζονται σε εμπειρικά μοντέλα και μαθηματικές σχέσεις. Eπιπλέον, όλο το φάσμα των εργαλείων, πρωταρχικά εστιάζει στην υποστήριξη της διαδικασίας της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ), δηλαδή σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και διευκόλυνση της επικοινωνίας και των διαβουλεύσεων ανάμεσα στους μετόχους στα εμπλεκόμενα μέρη.