Βρίσκεστε εδώ: / Έννοιες / Σχεδιασμός θεσμικών ρυθμίσεων

Στην ανάπτυξη ενός σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) εμπλέκονται αρκετά υπουργεία και αρμόδιες διευθύνσεις. Στο Σχήμα 2-2 διαφαίνονται τα ποικίλα δίκτυα που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν διευθετείται το ζήτημα της ανάπτυξης της παράκτιας ζώνης. Δεξιά, φαίνονται οι ρυθμίσεις ανάμεσα σε διαφορετικούς τομείς ενός κυβερνητικού επιπέδου (συγκεκριμένα του εθνικού επιπέδου) και αριστερά, οι ρυθμίσεις ανάμεσα σε διαφορετικά κυβερνητικά επίπεδα για δραστηριότητες του κράτους ή στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου τομέα. Οριζόντια τοποθετημένοι είναι οι ποικίλοι επιστημονικοί τομείς, ο καθένας από τους οποίους συνεισφέρει βάσει του επιστημονικού του υπόβαθρου. Η πλήρως Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης επιτυγχάνεται μόνο όταν η θεσμική και η τομεακή ολοκλήρωση καθώς και η ολοκλήρωση μεταξύ επιστήμης (τεχνολογική έρευνα) και ανάπτυξης πολιτικής πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου.

Ανάλογα με την υφιστάμενη κατάσταση και τα διαχειριστικά θέματα που αποτελούν το βασικό αντικείμενο, θα πρέπει να αναπτυχθεί μια δομή για το σχεδιασμό και τη φάση ανάλυσης, που να λαμβάνει πλήρως υπόψη τους υπάρχοντες φορείς και τις τακτικές τους. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι ένα δύσκολο αλλά και ευαίσθητο πεδίο.

Ο σχεδιασμός μπορεί να αποβεί αποτελεσματικός μόνο εάν η διαδικασία έναρξης, διαμόρφωσης και ανάλυσης ενσωματώνεται σε ένα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο φορέων, το οποίο συνεισφέρει στη διαμόρφωση, την εκτίμηση των επιπτώσεων και την αξιολόγηση των εναλλακτικών στρατηγικών.

Η συνεργασία φορέων σε πολυ-τομεακές δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων της ΟΔΠΖ τους οποίους κανένας φορέας από μόνος του δεν θα μπορούσε να επιτύχει, αποτελεί μία από τις πιο σκληρές και δύσκολες εργασίες μιας Αρχής ΟΔΠΖ. Με τη θεσμική και την τομεακή ολοκλήρωση ενισχύονται οι απαραίτητοι συμβιβασμοί ανάμεσα σε διαφορετικούς τομείς και κυβερνητικά επίπεδα. Τα κίνητρα για αυτήν την ολοκλήρωση μπορούν να βρεθούν στην κοινή ανάγκη για την επιτυχία των στόχων, στην καθιέρωση της αρχής "νικητής-νικητής" και την ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας σχεδιασμού.Σχήμα 2-2: Τρεις διαφορετικοί τύποι ολοκλήρωσης που πρέπει να επιτευχθούν για μια πλήρως ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης.
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Αναπτύξτε μια οργανωτική δομή για την εγκαθίδρυση και την εκτέλεση ενός προγράμματος ΟΔΠΖ, περιλαμβάνοντας και το συνολικό συντονισμό και τα διαφορετικά κυβερνητικά επίπεδα (λάβετε υπόψη την προηγούμενη ανάλυση εμπλεκόμενων ομάδων).Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω