Βρίσκεστε εδώ: / Έννοιες / Ευρωπαϊκή πολιτική και νομοθεσία

Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πολλές από τις παράκτιες ζώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αντιμετωπίζουν προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος και των κοινωνικό-οικονομικών και πολιτιστικών τους πόρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήδη από το 1996, εργάζεται προκειμένου να καθορίσει και να προωθήσει μέτρα ανάσχεσης αυτής της υποβάθμισης και να βελτιώσει τη συνολική κατάσταση στις παράκτιες περιοχές μας.

Η πολιτική που ακολουθεί η ΕΕ είναι υψίστης σημασίας σε σχέση με την ΟΔΠΖ, από την άποψη του άμεσου αντίκτυπου που μπορεί αυτή να έχει στο φυσικό περιβάλλον της ακτής, τόσο στο θαλάσσιο όσο και στο χερσαίο περιβάλλον. Επιπλέον, παίζει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την επιρροή που ασκεί σε θέματα ολοκλήρωσης ανεξάρτητων μέτρων πολιτικής. Σήμερα, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών που ακολουθεί η ΕΕ οι οποίες επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθμό την παράκτια ανάπτυξη και διαχείριση.

Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
Σε αντίθεση με άλλα διακυβερνητικά όργανα (π.χ. των Ηνωμένων Εθνών ή τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης-ΟΟΣΑ), η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει και νομοθετική εξουσία. Μεταξύ των διαθέσιμων στην ΕΕ νομοθετικών δεσμευτικών εγγράφων συγκαταλέγονται (α) οι κανονισμοί, που δεσμεύουν άμεσα τα κράτη-μέλη, και (β) οι οδηγίες, που ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία. Από τη δεκαετία του '70, και μέσα σε 30 έτη, η ΕΕ έχει θεσπίσει πάνω από 300 δεσμευτικά έγγραφα προκειμένου να προστατεύσει και να ενισχύσει τις θαλάσσιες και τις παράκτιες περιοχές της.Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω