Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Σήμερα, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πολιτικών που έχει υιοθετήσει η ΕΕ και οι οποίες, σε διαφορετικό βαθμό η καθεμία, επηρεάζουν την παράκτια ανάπτυξη και διαχείριση:

Περισσότερες πληροφορίες στο: The Influence of EU policies on the Evolution of Coastal Zones (Τελική Έκθεση).