Παράμετροι εφαρμογής που λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με τον προσδιορισμό της "οικονομικής δυνατότητας":