Στόχος: αυτό που επιδιώκει να επιτύχει ένα έργο ή ένα πρόγραμμα, το οποίο μακροπρόθεσμα εκφράζεται με πολύ γενικό τρόπο, όπως: "να βελτιωθεί η παραγωγή της παράκτιας αλιείας".