Εφαρμογή είναι η εκπόνηση ενός σχεδίου που περιγράφει λεπτομερώς ένα σύνολο μέτρων (ή στρατηγικών) για τον καθορισμό στόχων μέσω της εκτέλεσης μιας στρατηγικής. Η εφαρμογή περιλαμβάνει το λεπτομερή σχεδιασμό μέτρων, την εφαρμογή επιλεγμένων μέτρων, τη λειτουργία, συντήρηση και προσαρμογή των εφαρμοσμένων μέτρων και τέλος την παρακολούθηση και την αξιολόγησή τους.