Βρίσκεστε εδώ: / Εισαγωγή / Χωροταξικός σχεδιασμός

Οι εκβολές και οι παράκτιες ζώνες παρέχουν πολλές διαφορετικές λειτουργίες όπως οικονομικές και αναψυχικές δραστηριότητες, καθώς και φυσική και αντιπλημμυρική προστασία. Επομένως, κρίνεται αναγκαίο να γίνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείρισή τους. Ωστόσο μια τέτοια προσέγγιση στην πράξη δεν υιοθετείται (ακόμη) αυτόματα. Είναι έτσι πιο πιθανό να ακολουθηθεί μια σειρά διαφορετικών και συχνά ασυντόνιστων πρωτοβουλιών.

Ο αρχικός στόχος ενός υπεύθυνου για τη λήψη αποφάσεων στο πεδίο της κατανομής των φυσικών πόρων είναι να επιλύσει το πρόβλημα με την εύρεση μιας χωρικής κατανομής των διαθέσιμων πόρων, αποδεκτής από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Σημαντική εδώ είναι η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην επίλυση ενός προβλήματος και τη λήψη απόφασης, διαφορά που μπορούμε να κατανοήσουμε ως ακολούθως:

  • Η επίλυση ενός προβλήματος αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία αντιλαμβανόμαστε και επιλύουμε ένα κενό ανάμεσα στην υφιστάμενη κατάσταση και τον επιθυμητό στόχο, έχοντας όμως στην πορεία προς το στόχο μας γνωστά ή άγνωστα εμπόδια.
  • Αντίθετα, η λήψη αποφάσεων αποτελεί μια διαδικασία επιλογής κατά την οποία βάσει αξιόπιστης ανάλυσης ενός προβλήματος, επιλέγεται μία από δύο ή περισσότερες εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος.

Σε ένα τέτοιο δυναμικό κοινωνικό περιβάλλον, που καθοδηγείται από ένα πλήθος ανταγωνιστικών "παικτών" και συμφερόντων, η ολοκληρωμένη δημιουργία πολιτικής για τα εκβολικά συστήματα και τις ακτές αποτελεί μια πολύπλοκη και γενικά χρονοβόρα διαδικασία. Υπάρχουν συχνά πολλές διαθέσιμες πληροφορίες, αλλά υπάρχει η τάση αυτές να είναι αποσπασματικές, ελλιπείς, σκορπισμένες ανάμεσα σε διάφορους φορείς και όχι απαραίτητα πάντα ανιχνεύσιμες ή οργανωμένες. Από τη στιγμή που θα συγκεντρωθούν, οι εμπλεκόμενες ομάδες πρέπει να γνωστοποιούν τις διαθέσιμες πληροφορίες έτσι ώστε η χρήση τους να μην προκαλέσει αντιδράσεις ή συγκρούσεις. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εμπλοκής των ομάδων αυτών στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής από τα αρχικά ακόμη στάδια. Μια διαλογική ανοιχτή διαδικασία σχεδιασμού ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες, εάν οι εμπλεκόμενες ομάδες συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων από την αρχική κιόλας διερεύνηση του προβλήματος.

Οι διαδικασίες σχεδιασμού κανονικά προκαλούνται από μια ανάγκη για αλλαγή ή από ένα συγκεκριμένο πρόβλημα καθώς αυτό εξελίσσεται. Κατά την πορεία της διαδικασίας σχεδιασμού, προκύπτουν συνεχώς νέες καταστάσεις. Τα διάφορα στάδια σε μια (διαλογική) διαδικασία σχεδιασμού μπορούν να υποστηριχθούν από ποικίλα εργαλεία υπολογιστών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το τμήμα Εργαλεία στο κεφάλαιο "Εξάσκηση" αυτής της ενότητας.

Σχήμα 1-2 @-LVIS αποτελεί ένα εργαλείο ειδικά σχεδιασμένο για την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στους εταίρους στο πλαίσιο του έργου: Αειφορική ανάπτυξη της Εκβολής Scheldt (Βέλγιο / Ολλανδία).

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω