Βρίσκεστε εδώ: / Έννοιες / Θεσμική ανάλυση

Λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές εγκατάστασης ενός συγκεκριμένου προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ)από την άποψη του καθορισμού ενός προβλήματος/μιας περιοχής, της φάσης ή των φάσεων της διαδικασίας της ΟΔΠΖ και της αναγνώρισης συσχετιζόμενων παραγόντων, η βασική προσέγγιση περιλαμβάνει την εκτίμηση της κατάστασης της διαδικασίας της ΟΔΠΖ και του ρόλου και της θέσης των σχετιζόμενων παραγόντων. Η εκτίμηση των ανωτέρω μπορεί να επιτευχθεί μέσω τεσσάρων κατηγοριών προαπαιτούμενων της εφαρμογής (Ανάλυση Πόρων-Resource Analysis, RA/01-456):

  • "Εντολή" ή: τι εντέλλονται (και αναμένεται) να κάνουν οι τα εμπλεκόμενα μέρη, υπό την έννοια των υποχρεώσεων και των εκτελεστικών διαθέσιμων οργάνων στην υλοποίηση των στόχων, των δράσεων και των αποφάσεων της ΟΔΠΖ.
  • "Ικανότητα" ή: τι είναι ικανοί να κάνουν οι τα εμπλεκόμενα μέρη, από την άποψη της διαθέσιμης γνώσης και εμπειρίας. Συγκεκριμένες δεξιότητες σχετικές με διάφορες δράσεις της ΟΔΠΖ (όπως ανάλυση, εκτίμηση, σχεδιασμός και εφαρμογή), (ανθρώπινοι) πόροι και ευκολίες (διάφορος εξοπλισμός).
  • "Δέσμευση" ή: ο βαθμός στον οποίο τα εμπλεκόμενα μέρη συμμετέχουν στην πράξη και δεσμεύονται με στόχο την επιτυχή εφαρμογή της ΟΔΠΖ.
  • "Οικονομική δυνατότητα" ή: ο βαθμός στον οποίο διατίθενται στα εμπλεκόμενα μέρη οι οικονομικοί πόροι, ή οι δυνατότητες του φορέα να συγκεντρώσει χρήματα για τη χρηματοδότηση των σχετικών δράσεων και δραστηριοτήτων της ΟΔΠΖ.

Προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση των ανωτέρω κατηγοριών, θα πρέπει να καθοριστεί ένα σύνολο εννοιών εφαρμογής σε σχέση με τα: εντολή, ικανότητα, δέσμευση και οικονομική δυνατότητα. Στη συνέχεια, μπορούν να παραχθούν τα ποιοτικά αποτελέσματα για κάθε έννοια εφαρμογής. Αυτό θα πρέπει να γίνει μαζί με τους φορείς που εμπλέκονται σε διαφορετικές φάσεις ενός προγράμματος της ΟΔΠΖ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Δώστε τουλάχιστον πέντε παράγοντες που οδηγούν στην αποτυχία μιας διαδικασίας ΟΔΠΖ.


Η ανωτέρω ερώτηση αναδεικνύει ότι η ΟΔΠΖ αποτελεί μια υπόθεση πολλαπλών κυβερνητικών επιπέδων (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές). Η ΟΔΠΖ δεν είναι κυρίαρχη αποκλειστικά σε ένα από αυτά τα επίπεδα, αλλά βαθμιαία μετατοπίζεται από εθνικό σε τοπικό και ατομικό (ομάδα) επίπεδο. Επιπλέον, απαιτείται και αλληλεπίδραση, καθώς το ένα επίπεδο μπορεί να αντιπροσωπεύει συνθήκες ή απαιτήσεις για τα άλλα επίπεδα. Ο αποδοτικός συντονισμός μεταξύ τους καθιστά δυνατές τις ανταλλαγές για τη διάθεση των λιγοστών εθνικών πόρων. Στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η ικανότητα για την εκπόνηση μεγάλων έργων υποδομής ή για την επιβολή νομικών ή οικονομικών μέτρων, τότε θα απαιτηθεί οικονομική υποστήριξη σε εθνικό επίπεδο. Στο τοπικό και ατομικό επίπεδο, οι διαχειριστικές επιλογές έχουν άμεσες συνέπειες στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Γράψτε έναν κατάλογο από φορείς που εμπλέκονται στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης στη χώρα σας.


ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Σημειώστε τουλάχιστον 3 είδη πληροφορίας που θα έπρεπε να λάβετε υπόψη προκειμένου να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των εμπλεκόμενων φορέων (εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί).

 Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω