Παράμετροι εφαρμογής που λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με τον προσδιορισμό της "εντολής":