Βρίσκεστε εδώ: / Συμπεράσματα / Συνοπτική ανασκόπηση της Ενότητας

Σε αυτήν τη φάση, με την ολοκλήρωση της ενότητας, είστε σε θέση:

  • να διαμορφώσετε ένα πλαίσιο για το σχεδιασμό μιας διαδικασίας για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ),
  • να εκπονήσετε μια ανάλυση των εμπλεκόμενων ομάδων μιας υπό μελέτη περιοχής
  • να αναγνωρίσετε τα διαφορετικά εργαλεία για τον χωροταξικό σχεδιασμό στην ΟΔΠΖ.

Σε αυτό το σημείο ολοκλήρωσης της ενότητας, θα πρέπει να γνωρίζετε:

  • Τα θεσμικά εμπόδια που μπορεί να προκύψουν στην πορεία μιας επιτυχημένης συνέχισης μιας διαδικασίας ΟΔΠΖ.
  • Τις επιπλοκές που μπορεί να έχει η αειφορική διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών.
  • Τις διαφορετικές τεχνικές που υπάρχουν για τη διαχείριση των αντιπαραθέσεων.
  • Την υπάρχουσα πολιτική και νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επηρεάζουν την ΟΔΠΖ.
  • Το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικά εργαλεία χωροταξικού σχεδιασμού με διαφορετικό στόχο και εφαρμογή το καθένα.
 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω