Το Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων Nijhum Dwip

Ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) αναπτύχθηκε από το EGIS σε συνεργασία με την Ανάλυση Πόρων της Ολλανδίας. Ο σκοπός της δημιουργίας μιας επίδειξης ενός Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων είναι να αναδειχθεί η πείρα που έχει αποκτηθεί και να προβληθούν οι δυνατότητες που διαθέτουν τα συστήματα αυτά στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης στο Μπαγκλαντές. Δεν προορίζεται για τη χρήση υποστήριξης οποιασδήποτε πραγματικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Το Έργο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Nijhum Dwip (NDIDP) θεωρήθηκε ως μελέτη περίπτωσης προκειμένου να αναδειχθεί η χρησιμότητα ενός ΣΥΑ. Η Μελέτη των εκβολών Meghna (MES) έχει εκπονήσει μια μελέτη σκοπιμότητας για ένα έργο ολοκληρωμένης ανάπτυξης για τη Νότια Hatia και την περιοχή Nijhum Dwip. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή διαγώνιων φραγμάτων για να ενισχύσει τη συγκράτηση των φερτών υλών, κατασκευή αναχωμάτων για την προστασία του εδάφους από τις παλίρροιες και τις καταιγίδες, την κατανομή των χρήσεων γης για παλιά και νέα εσωτερικά και εξωτερικά αναχώματα και την ανάπτυξη έργων για τους καταυλισμούς, υδατοκαλλιέργεια, εκτροφεία ζώων κ.ά. Η μελέτη σκοπιμότητας περιλαμβάνει εκτιμήσεις κόστους σχετικού με όλα τα διαφορετικά στοιχεία του έργου και επίσης εκτιμήσεις των προσαυξήσεων λόγω της κατασκευής των διαγώνιων φραγμάτων καθώς και των επιπτώσεων των άλλων στοιχείων του έργου. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται ως βάση για το ΣΥΑ Nijhum Dwip. Μέσα στα υπολογιστικά μοντέλα του ΣΥΑ, ωστόσο, έγιναν πολλές υποθέσεις που δεν ανταποκρίνονται πραγματικά σε αυτές της μελέτης σκοπιμότητας. Δεδομένου ότι το δοκιμαστικό-ΣΥΑ εστιάζει στη διαδραστική ανάλυση των διαχειριστικών όψεων, τα αποτελέσματα της ανάλυσης προσφέρονται περισσότερο για σύγκριση των όψεων αυτών παρά ως απόλυτες τιμές.

Επισκεφτείτε το: http://www.resource.nl/uk/index.cgi?page=downloads/demos/index.html δοκιμαστικό-ΣΥΑ.