Τα κύρια προβλήματα που αναμένονται συνήθως συνδέονται με τη δικαιοδοσία και αφορούν την έλλειψη σαφήνειας στην επιβολή αποφάσεων και στις αρμοδιότητες στην παράκτια ζώνη, καθώς και την ελαχιστοποίηση πραγματικής δέσμευσης, γεγονός που οφείλεται σε περιορισμούς στην εμπλοκή και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών. Παραδείγματα είναι: