Πολλοί φορείς θα μπορούσαν ενδεχομένως να συμπεριληφθούν στον κατάλογο.
Γενικά, διακρίνονται οι ακόλουθες ομάδες:

  1. Εθνικοί κυβερνητικοί φορείς που εμπλέκονται στη δημιουργία πολιτικής (υπουργεία).
  2. Περιφερειακοί/τοπικοί κυβερνητικοί φορείς που εμπλέκονται στη δημιουργία πολιτικής (όπως επαρχίες, ημιαυτόνομες περιοχές, περιφέρειες και δήμοι).
  3. Υπηρεσίες που εκτελούν κυβερνητικό έργο (όπως: επιτροπές ύδρευσης/άρδευσης, υπηρεσίες περιβαλλοντικής προστασίας, αρχές προστασίας των ακτών, λιμενικές και τουριστικές αρχές).
  4. Χορηγοί και οργανισμοί χορηγιών, οικονομικές υπηρεσίες, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
  5. Μη κυβερνητικοί φορείς, σχετικοί με μελέτη/ανάλυση (τεχνογνωσία)- (πανεπιστήμια, τεχνολογικά ιδρύματα, ιδιωτικές εταιρείες, βιομηχανίες).
  6. Μη κυβερνητικοί φορείς, σχετικοί με εφαρμογές (εταιρείες εφαρμοσμένης μηχανικής, ανάδοχοι, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα).
  7. Μη κυβερνητικές ομάδες δράσης και τοπικοί φορείς ή οργανώσεις (πληθυσμός, ιδιωτικές εταιρείες, γαιοκτήμονες, αλιείς).