Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα είδη πληροφορίας: