Ένα παράδειγμα μιας οργανωτικής δομής για μια διαδικασία ΟΔΠΖ αποτελεί η δομή που χρησιμοποιήθηκε στο έργο "Αειφορική ανάπτυξη στο εκβολικό σύστημα Scheldt: Θεμελιώνοντας ένα ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο όραμα για το εκβολικό σύστημα Scheldt".

Εισαγωγή
Το εκβολικό σύστημα του Scheldt βρίσκεται στα σύνορα Ολλανδίας και Βελγίου. Λόγω των τεσσάρων μεγάλων λιμανιών που βρίσκονται εκεί, αποτελεί ένα σημαντικό οικονομικό επίκεντρο ενδιαφέροντος. Είναι μία παλιρροιακή εκβολή στη Βόρεια Θάλασσα που στηρίζει πολύτιμα ενδιαιτήματα.

Με στόχο τη διευκόλυνση του σχεδιασμού πολιτικής στο εκβολικό σύστημα Scheldt και ενσωματώνοντας τις ποικίλες ανάγκες και απαιτήσεις των εμπλεκόμενων μερών, το Υπουργείο Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και Υδατικής Διαχείρισης της Ολλανδίας και ο Φλαμανδός ομόλογός του αποφάσισαν να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο όραμα για το εκβολικό σύστημα έως το 2030. Αναμένεται το όραμα αυτό να αποτελέσει κατευθυντήριο άξονα για τους ιθύνοντες στη χάραξη πολιτικής και στις δύο χώρες. Η ανάπτυξη του οράματος στην κλίμακα μιας εκβολής είναι μια σχετικώς καινούρια προσέγγιση σχεδιασμού. Το όραμα αυτό αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια μιας διετούς περιόδου και βασίζεται σε μια προσεκτικά δομημένη κοινή κατανόηση του παρόντος αλλά και του εγγύς μέλλοντος.

Το όραμα χτίσθηκε από τους επίσημους εκπροσώπους των τριών κρίσιμων τομέων για το εκβολικό σύστημα: ναυσιπλοΐα, ασφάλεια και περιβάλλον. Έως τώρα, το πιο σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι τα εμπλεκόμενα μέρη συνεργάζονται δημιουργικά πάνω σε αυτό το όραμα προκειμένου να δημιουργήσουν μια κοινή βάση για μελλοντική χάραξη της πολιτικής.

Συμμετοχικές και θεσμικές ρυθμίσεις: χτίζοντας μια ευρεία βάση για το όραμα
Η συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στην ανάπτυξη του οράματος. Οι συμμετοχικές και οι θεσμικές ρυθμίσεις σχεδιάζονται προσεκτικά έτσι ώστε να επιφέρουν τη βέλτιστη δυνατή εκπροσώπηση των φορέων. Αυτό το σχέδιο αντανακλάται και στην οργάνωση του έργου.

Η οργάνωση του έργου πρωτίστως αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας βάσης για το όραμα από τις σχετικές κυβερνητικές υπηρεσίες στο Βέλγιο και στην Ολλανδία. Επιπλέον, είναι σημαντική και η ανοιχτή επικοινωνία με τους εκπροσώπους της τοπικής και εθνικής κυβέρνησης και τους υπόλοιπους μετόχους. Επομένως, αποφασίστηκε να γίνει μια διάκριση μεταξύ τεσσάρων, των πιο βασικών επιπέδων συμμετοχής στην ανάπτυξη του οράματος:

Η συνεργασία εντός του κάθε επιπέδου διευκολύνεται από ένα σύμβουλο. Οι υπηρεσιακοί είναι επικεφαλής των ομάδων εργασίας. Η επικοινωνία ανάμεσα στα επίπεδα εξασφαλίζεται από την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών.

Ένα λεπτομερές πρόγραμμα εργασιών περιγράφει τις εισροές και τις ενέργειες όλων των εμπλεκόμενων μερών. Η εξουσιοδότηση της διαδικασίας του οράματος εξασφαλίζεται από την έγκριση των προσωρινών εκθέσεων της διμερούς Τεχνικής Επιτροπής του Scheldt (TSC). Αυτή η επιτροπή συνίσταται από ανώτερα στελέχη των υπηρεσιών που πραγματεύονται ζητήματα του Scheldt και στις δύο χώρες. Ρόλος της επιτροπής, που ορίστηκε από τους αρμόδιους υπουργούς της Ολλανδίας και του Βελγίου ως υπεύθυνη για την ανάπτυξη του οράματος, είναι να παράσχει συμβουλές στην τεχνική διαχείριση του Scheldt.

Οι προσωρινές εκθέσεις προετοιμάζονται από τις ομάδες εργασίας των έμπειρων υπαλλήλων, που επίσης συμβουλεύουν την TSC. Τις ομάδες εργασίας στηρίζουν διεθνείς επιστήμονες και ειδικοί επικοινωνίας. Πριν την έγκριση των προσωρινών εκθέσεων, γίνονται διαβουλεύσεις με τη διμερή διευθύνουσα ομάδα των ανωτέρων υπαλλήλων και οι εκθέσεις κοινοποιούνται στην τοπική κυβέρνηση και τους λοιπούς μετόχους. Στην περιοχή του εκβολικού συστήματος του Scheldt εταίροι που θεωρούνται σημαντικοί στη διαβούλευση είναι το Governmental Confer Western Scheldt (BOWS) και η Φλαμανδική Επιτροπή Flemish Integral Water Committee (VIWC) που αντιπροσωπεύουν περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις και των δύο χωρών. Το Σχήμα 2-3 απεικονίζει την οργάνωση ενός έργου και τις συνεπακόλουθες ευθύνες κάθε παράγοντα.