ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Οι αποτελεσματικές διαβουλεύσεις με την τοπική κοινωνία, όταν γίνονται σε ένα αρχικό στάδιο του έργου, όχι μόνο δημιουργούν ένα αίσθημα συνυπευθυνότητας (κατανεμημένες ευθύνες, ανάμειξη) για το έργο αλλά παίζουν επίσης ένα σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των αντιπαραθέσεων. Οι αντιπαραθέσεις κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του έργου μπορεί να έχουν επιπτώσεις, προκαλώντας καθυστερήσεις αλλά και το ίδιο το έργο μπορεί να μην εγκριθεί ως αποτέλεσμα των αντιπαραθέσεων ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη.
Ορθό: Όταν η αντιμετώπιση των αντιπαραθέσεων αποτελεί ένα ευδιάκριτο και σαφές στοιχείο στην προετοιμασία του έργου, τα έργα ή τα προγράμματα μπορούν να συνεισφέρουν στην επίλυση προϋπαρχουσών αντιπαραθέσεων ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη.
Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των αντιπαραθέσεων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου μπορεί να προλάβει καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση καθώς και να αποτρέψει μια μέτρια εκτέλεση του έργου λόγω των αντιπαραθέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.