Προβλήματα Υποβάθμισης

Πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παράκτιες περιοχές της Ευρώπης αφορούν περισσότερες από μία χώρες. Εάν επρόκειτο να βυθιστεί ένα πετρελαιοφόρο στο Αγγλικό Κανάλι (English Channel), για παράδειγμα, η πετρελαιοκηλίδα που θα προέκυπτε θα επηρέαζε πιθανώς και το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Παρομοίως, το ρυπαντικό φορτίο που προέρχεται από τη βιομηχανία και τη γεωργία στην Αυστρία, εισέρχεται στον Ποταμό Δούναβη και θα διασχίσει αρκετά εθνικά σύνορα προτού να καταλήξει τελικά στη Μαύρη Θάλασσα, χιλιάδες μίλια μακριά, στη Ρουμανία.

Οι παράκτιες ζώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μπορεί επίσης να επηρεαστούν από πολιτικές που εκ πρώτης δεν φαίνονται ότι τις επηρεάζουν. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ, παραδείγματος χάρη, μπορεί να επηρεάσει την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων από εντατικά εκτροφεία χοίρων και βοοειδών, τα οποία καταλήγουν στα ρέματα και τους ποταμούς. Τα νιτρικά άλατα που περιέχονται στην κοπριά και τα χημικά λιπάσματα οδηγούν στην υψηλή αύξηση της βιομάζας φυτοπλαγκτικών ειδών (κυανοβακτηρίων και χλωροφυκών) στα ρέματα και στους ποταμούς, η οποία μπορεί να προκαλέσει επιπτώσεις σε άλλους υδρόβιους οργανισμούς λόγω της δημιουργίας ανοξικών συνθηκών. Επίσης, μέσω των ρεμάτων και των ποταμών, η υψηλή αφθονία του φυτοπλαγκτού μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις παράκτιες περιοχές ιδιαίτερα δε τη ρύπανση των υδάτων κολύμβησης. Η νέα ΚΑΠ προβλέπεται ότι θα βοηθήσει στη μείωση της νιτρορύπανσης.

Παρομοίως, οι πολιτικές της ΕΕ που σκοπεύουν στην ανάπτυξη και την οικονομική βιωσιμότητα μειονεκτικών αγροτικών και ορεινών περιοχών, είναι δυνατό να επηρεάσουν στη συγκράτηση του πληθυσμού και κατά συνέπεια στη μείωση του αριθμού των ανθρώπων εκείνων που μετακινούνται προς την ακτή για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.