Διαδικαστική στήριξη. Διευκολυντές ή μεσολαβητές μπορούν επίσης να παρέχουν μια διαδικαστική στήριξη στη διαδικασία επικοινωνίας ανάμεσα στα αντιπαρατιθέμενα μέρη. Η στήριξη αυτή μπορεί να ποικίλει, από κοινές συνεχείς συσκέψεις για την επίλυση του προβλήματος έως και διαπραγματεύσεις. Κατά τη διαδικασία της διαδικαστικής στήριξης οι διευκολυντές δεν εμπλέκονται ρητά οι ίδιοι στο περιεχόμενο των θεμάτων και δεν προτείνουν λύσεις ή διαπραγματεύονται θέσεις. Η ευθύνη και για το σχεδιασμό λύσεων και για την απόφαση μιας κοινής συμφωνίας παραμένει στα αντιπαρατιθέμενα μέρη.