Η Βάση δεδομένων για την Παράκτια Διαχείριση στην Ανατολική Αφρική

Προς την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών τους βαδίζουν και οι χώρες της Ανατολικής Αφρικής. Η περιορισμένη δυνατότητα για υψηλής ποιότητας και έγκαιρη πληροφόρηση αποδείχτηκε ότι αποτελεί ένα βασικό εμπόδιο για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) και για την ευρύτερη συνεργασία και το συντονισμό. Απαιτείται μια εύκολα προσβάσιμη υπηρεσία όπου ο καθένας θα μπορεί να αντλεί αλλά και να μοιράζεται τις πληροφορίες του σχετικά με δράσεις παράκτιας διαχείρισης. Τέτοια δυνατότητα παρέχει η Διαχειριστική Βάση Δεδομένων της Ανατολικής Αφρικής. Η πρόσβαση στη βάση αυτή επιτυγχάνεται μέσω του Διαδικτύου.

Η βάση δεδομένων έχει αναπτυχθεί ώστε να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους υπεύθυνους διαχείρισης και οποιονδήποτε άλλο ενδιαφέρεται σχετικά με τη διαχείριση των ακτών και της παράκτιας ζώνης της Ανατολικής Αφρικής.

Η Διαχειριστική Βάση Δεδομένων Ανατολικής Αφρικής υπάρχει στο διαδικτυακό τόπο του SEACAM: www.seacam.mz