Από το 1996

Από το 1996 έως και το 1999, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποίησε πιλοτικά το Πρόγραμμα Επίδειξης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ).. Αυτό το πρόγραμμα αποσκοπούσε:

Βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν να καταλήξει σε κοινή αποδοχή των μέτρων που είναι απαραίτητα για την προώθηση της ΟΔΠΖ στην Ευρώπη. Κατά το έτος 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει της εμπειρίας που είχε αποκομίσει και των συμπερασμάτων που έβγαλε, υιοθέτησε δύο επίσημα έγγραφα:

Η Ανακοίνωση εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή θα εργαστεί προκειμένου να προωθήσει την ΟΔΠΖ μέσω της χρήσης των εργαλείων και των προγραμμάτων της Επιτροπής. Η Σύσταση περιγράφει τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη για την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών ΟΔΠΖ.