Βρίσκεστε εδώ: / Έννοιες / Συμμετοχή εμπλεκόμενων ομάδων

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η ανάλυση εμπλεκόμενων ομάδων αποτελεί ένα θεμελιώδες βήμα στη διαδικασία της ΟΔΠΖ. Εντούτοις, κρίσιμο σημείο στην επιτυχία ενός σχεδίου ΟΔΠΖ αποτελεί η ενεργός συμμετοχή των ποικίλλων φορέων στη διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από συνεργασία ανάμεσα στους διάφορους τομείς των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών κυβερνήσεων, θα χρειαστεί επίσης να εμπλακούν στη ΟΔΠΖ μη κυβερνητικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις και η τοπική κοινωνία.

Οι εμπλεκόμενες ομάδες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν με πολλούς τρόπους και σε ποικίλα επίπεδα. Το επίπεδο συμμετοχής καθώς και οι μέθοδοι που επιλέχθηκαν θα πρέπει να ληφθούν προσεκτικά υπόψη κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού. Από αυτό μπορεί να κριθεί η αποτυχία και η επιτυχία στο τέλος του έργου της ΟΔΠΣ.


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω