Ουσιαστική στήριξη. Οι διαμεσολαβητές είναι δυνατό να εμπλακούν στη διαμόρφωση των λύσεων, δηλαδή να παρέχουν και ουσιαστική στήριξη. Σε αυτήν την περίπτωση, τα εμπλεκόμενα μέρη μοιράζονται (ή παραδίδουν) με το διαμεσολαβητή την ευθύνη του καθορισμού των λύσεων, αλλά διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα της άμεσης επικοινωνίας μεταξύ τους και τη δικαιοδοσία να ορίσουν επακριβώς το περιεχόμενο της συμφωνίας.