Βρίσκεστε εδώ: / Έννοιες / Αειφορική Ανάπτυξη

Η ανάγκη για αειφορική ανάπτυξη γίνεται ολοένα και περισσότερο σημαντική για τις παράκτιες περιοχές, καθώς αναμένεται έως το 2005 να ζει σε αυτές το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Οι παράκτιες περιοχές είναι εξαιρετικά παραγωγικά περιβάλλοντα, πλούσια σε φυσικούς πόρους και βιολογική ποικιλότητα και δυνάμει εμπορικά εκμεταλλεύσιμα. Από την άλλη, όμως, οι παράκτιες περιοχές γίνονται σταδιακά περισσότερο τρωτές απέναντι στις πιέσεις από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και από τις δυνάμεις της φύσης. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, των φυσικών συστημάτων και των θεμάτων ιδιοκτησίας στην παράκτια ζώνη, κρίνεται αναγκαίο ένα σχήμα ολοκληρωμένης διαχείρισης έτσι ώστε να κατανέμονται αποτελεσματικά οι παράκτιοι πόροι και να ελαχιστοποιηθεί η περιβαλλοντική υποβάθμιση. Είναι απαραίτητο να γίνουν επιλογές ανάμεσα στις διάφορες ανταγωνιστικές χρήσεις, όπως επίσης πρέπει να τεθούν περιορισμοί στην εκμετάλλευση των πόρων, προκειμένου να αποφευχθούν οι κλιμακώμενες αντιπαραθέσεις και η υποβάθμιση των πόρων.

Ο σχεδιασμός για την αειφορική διαχείριση των πόρων βασίζεται στο ζύγισμα των προτεραιοτήτων, μεταφράζοντας αυτές τις προτεραιότητες σε πολιτικές και τελικά καθορίζοντας τους στόχους. Ένα διαχειριστικό σχέδιο καθορίζει τα βήματα που απαιτούνται για την επίτευξη αυτών των στόχων, προσδιορίζει τους υπεύθυνους για κάθε βήμα και καθιερώνει ένα χρονικό πλαίσιο για δράση και αναθεώρηση.

Προκειμένου να ασκηθεί μια αποτελεσματική παράκτια διαχείριση, οι υπεύθυνοι σχεδιασμού πρέπει να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο το φυσικό περιβάλλον και οι ανθρώπινες δραστηριότητες συνδέονται μεταξύ τους και σχηματίζουν από κοινού ένα σύστημα. Οι βασικές πτυχές του συστήματος περιλαμβάνουν τις περιβαλλοντικές διαδικασίες που δημιουργούν τα παράκτια οικοσυστήματα και διατηρούν την υγιή τους κατάσταση και την παραγωγικότητά τους, τη λειτουργία των παράκτιων οικοσυστημάτων, τη ροή των πόρων που παράγουν, την πιθανή χρήση αυτών των πόρων προκειμένου να καλύψουν στόχους κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, και τον τύπο και την έκταση των υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών αντιπαραθέσεων στη χρήση των πόρων μέσα στο πλαίσιο αλλαγής των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών περιστάσεων.

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω