Βρίσκεστε εδώ: / Εξάσκηση / Εργαλεία / Φάσεις διερεύνησης και ορισμού εννοιών

Το αρχικό στάδιο της διαδικασίας του σχεδιασμού εστιάζει στην εξέταση (αξιολόγηση) του θέματος του σχεδιασμού.

Ο σκοπός είναι να καθοριστούν οι στόχοι του σχεδιασμού και οι ποικίλες πλευρές των θεμάτων σχεδιασμού, εν μέρει μέσω μιας συζήτησης σχετικής με τα οφέλη σε αντιπαράθεση με τις ανάγκες. Εξετάζονται οι εξωτερικές εξελίξεις και απεικονίζεται η μελλοντική κατάσταση (σενάριο). Επίσης, προετοιμάζονται οι προδιαγραφές των συνθηκών έναρξης και του ιστορικού της μέχρι τώρα κατάστασης. Βασικό ζήτημα σε αυτή τη φάση είναι να δομηθεί αμοιβαία επικοινωνία και κατανόηση. Κατά την έναρξη μιας διαδικασίας ολοκληρωμένου σχεδιασμού, οι μέτοχοι συνήθως έχουν ακόμη πολλές διαφορές. Όλοι τους βλέπουν το πρόβλημα από τη δική τους σκοπιά, και κατά συνέπεια χρειάζεται να αναπτύξουν μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας που θα τους βοηθήσει τελικά να καταλάβουν ο ένας τη θέση του άλλου.

Διαφορετικές έννοιες και εργαλεία έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να στηρίξουν την υιοθέτηση κοινών αφετηριών και κοινής κατανόησης. Αυτές οι προσεγγίσεις παρέχουν στους μετόχους μια γρήγορη περιγραφή και κατανόηση των ζητημάτων και των εναλλακτικών που υπάρχουν, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν το καθένα από αυτά πιο λεπτομερώς προτού προχωρήσουν στη επόμενη φάση της διαδικασίας.

Μερικά παραδείγματα τέτοιων εργαλείων είναι:

  • TOPIC (Θεματικός Προσανατολισμός στον προσδιορισμό του Έργου σε ένα πλαίσιο Ενεργούς Συμμετοχής).
  • RAP (Πρόγραμμα Ταχείας Αξιολόγησης).
ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Πού πρέπει να δοθεί έμφαση σε αυτό το στάδιο;


Σχήμα 3-1: Στο Πρόγραμμα Ταχείας Αξιολόγησης το δομικό εργαλείο μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε την πληροφορία.


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω