Βρίσκεστε εδώ: / Εξάσκηση / Εργαλεία / Ανάπτυξη και επιλογή των εναλλακτικών προτάσεων σχεδιασμού

Μετά από τη φάση της διερεύνησης και του καθορισμού εννοιών, κατηγοριοποιείται και εξετάζεται ένα σύνολο εναλλακτικών (ενδεχομένως νέων) προτάσεων σχεδιασμού. Στη συνέχεια επιλέγονται οι πιο ελπιδοφόρες προτάσεις για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σχετικά "κομμάτια" πληροφοριών θα πρέπει να συγκεντρωθούν, να συγκριθούν και να εξεταστούν μεταξύ τους.

Για να επιτευχθεί, όμως, αυτό είναι απαραίτητο να είναι διαθέσιμες ισοδύναμες και συγκρίσιμες συνολικά πληροφορίες για κάθε εναλλακτικό σχεδιασμό. Η έμφαση δίνεται στο 'πού' and 'τι'.

Το Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων είναι ένας όρος που αναφέρεται στα εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να στηρίξουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να περιέχει -ή να έχει τη δυνατότητα εισόδου- τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. στοιχεία πληροφοριών, που αφορούν οτιδήποτε έχει σχέση με το σύστημα:
  • βάσεις δεδομένων: περιέχουν πραγματικές πληροφορίες καθώς και προγενέστερα αλλά και σύγχρονα δεδομένα σχετικά με το σύστημα,
  • αριθμητικά μοντέλα: παράγουν νέες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα,
  • o εργαλεία εφαρμογής: παρουσιάζουν και συγκρίνουν πληροφορίες διαφορετικής μορφής, ανάλογα με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης πολιτικής.
 2. στοιχεία διασύνδεσης, που βοηθούν το χρήστη να έχει πρόσβαση και να χειριστεί τα πληροφοριακά στοιχεία:
  • παρουσίαση των πληροφοριών,
  • καθοδήγηση από ερώτηση προς απάντηση.

Ο σχεδιασμός του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) θα πρέπει να εκπονηθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερης αβεβαιότητας, λόγω της χρονικής κλίμακας και της πολυπλοκότητας του συστήματος. Για αυτόν το λόγο απαιτούνται Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων που μπορούν να αντεπεξέλθουν σε μεγαλύτερες κλίμακες χρόνου και σε καταστάσεις μεγαλύτερης αβεβαιότητας. Η ανάλυση μπορεί συχνά μόνο να γίνει, και είναι επίσης συχνά μόνο απαραίτητη, στο επίπεδο "στοχοθέτησης και προσεκτικού ελέγχου". Οι υπεύθυνοι για τη λήψη απόφασης σε επίπεδο σχεδιασμού συνήθως χρειάζονται μόνο αυτούς τους τύπους αποτελεσμάτων. Το λεπτομερές αιτιοκρατικό ομοίωμα καταλήγει να γίνεται ακατάλληλο και χρονοβόρο, αλλά είναι απαραίτητο για να παρέχει μια διορατική εξέταση σε ποικίλες διαδικασίες (φυσικές, οικολογικές, κοινωνικο-οικονομικές, θεσμικές κ.λπ.). Η γνώση ή/και οι παράμετροι ή/και οι τάσεις που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούνται σε άλλες αρχές εξομοίωσης οι οποίες δίνουν αμέσως αποτελέσματα (όπως η γραμμική προσέγγιση, αναλυτικό ομοίωμα που βασίζεται σε ημι-σταθερή κατάσταση ή το ασαφές (μη ιεραρχικό ομοίωμα). Τα αποτελέσματα μπορεί να έχουν ένα χαρακτήρα πρόβλεψης (εκτίμηση επιπτώσεων) ή το χαρακτήρα παρουσίασης της "κατάστασης του συστήματος" (με τη χρήση των ανωτέρω εννοιών για να προσδιορίσουν τιμές για τον επιλεγμένο δείκτη έτσι ώστε να γίνει η λήψη αποφάσεων έξω από διαθέσιμα δεδομένα).

Το Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων δεν έχει ποτέ τη δυνατότητα να ενσωματώσει όλα τα ζητήματα. Θα πρέπει να "ζυγιστεί" η κάλυψη όλων των αναγκών έναντι της ακρίβειας, όταν ο συνυπολογισμός περισσότερων θεμάτων συνεπάγεται μεγαλύτερη αβεβαιότητα στον υπολογισμό του αποτελέσματος και δυσκολότερη διαδικασία εκτίμησης. Η επιλογή των θεμάτων θα πρέπει να βασιστεί στην επαφή με όσους το δυνατό περισσότερους μετόχους. Σε ένα μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας της ΟΔΠΖ μπορούν να προστεθούν (ξανά) κάποια θέματα. Κατά συνέπεια, ο σχεδιασμός ενός Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την ΟΔΠΖ είναι επίσης κυκλικός.

Το θέμα "Παράκτιες Ζώνες" καθορίζει και τον τύπο των ερωτημάτων στα οποία θα πρέπει να απαντήσει το Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων. Περιορίζει, συνεπώς, το πεδίο των βάσεων δεδομένων, των μοντέλων και των εργαλείων, καθώς και το σχεδιασμό της διασύνδεσης.

Για τη δημιουργία ενός λειτουργικού Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων, ο υπεύθυνος ανάπτυξης του μοντέλου πρέπει να διασφαλίσει ότι τα δύο στοιχεία που προαναφέρθηκαν συναντούν:

 1. τα στοιχεία πληροφοριών, δηλαδή, ο τροφοδότης ή το μέρος "από κάτω προς τα πάνω". Πρόκειται για τη διεργασία απογραφής αλλά και διάθεσης στοιχείων και μοντέλων,
 2. το μέρος υποστήριξης του χρήστη, δηλαδή το τμήμα των "ερωτημάτων" ή το μέρος "από πάνω προς τα κάτω". Αυτό απαιτεί μια λεπτομερή απογραφή του τύπου των ερωτημάτων στα οποία πρέπει να απαντήσει το Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων. Βάσει μιας μελέτης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη πολιτικής και την οικοδόμηση συναίνεσης. Γνωρίσματα και εφαρμογές είναι:

 • Η παρουσίαση δεδομένων σε αλληλεπίδραση με την αντίληψη των χρηστών.
 • Οι σχέσεις με το μοντέλο προσομοίωσης.
 • Οι σχεδιασμένες για την υποστήριξη συμμετοχικών διαδικασιών χάραξης πολιτικής.
 • Τα εκπαιδευτικά εργαλεία.

Μερικά παραδείγματα αυτών των εργαλείων είναι:


Σχήμα 3-4: Αυτό το Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων σας βοηθάει να δημιουργήσετε σενάρια και να συγκρίνετε τις συνέπειές τους. Για αυτόν το λόγο το Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων βασίζεται σε μια μεγάλη βάση δεδομένων.

 

 

 

 


Σχήμα 3-5: Το COSMO-BIO είναι ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων ειδικά σχεδιασμένο για τη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης.Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω