Ανάλυση Πολιτικής

Στα προγράμματα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ), τα συνήθη προβλήματα που προκύπτουν αφορούν κοινωνικά θέματα, αντιφατικά συμφέροντα και πολλές μη συγκρίσιμες αξίες. Εάν πρόκειται να αναζητηθούν απαντήσεις σε τέτοια σύνθετα προβλήματα, τότε η Ανάλυση Πολιτικής (ΑΠ) αποδεικνύεται εξαιρετικά επωφελής. Πρόκειται για μια συστηματική ανίχνευση των περίπλοκων εναλλακτικών πολιτικής με σκοπό να υποστηριχθούν οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στην επιλογή ενός προτιμώμενου σχεδίου δράσης στο δημόσιο τομέα και κάτω από αβέβαιες συνθήκες. Η ΑΠ αποτελεί θεμελιώδες μέρος αρκετών προγραμμάτων ΟΔΠΖ.

Μια ΑΠ περιλαμβάνει πολλά βήματα τα οποία συνήθως εκτελούνται με επαναληπτική κίνηση, δεδομένου ότι εξ ορισμού πολλές πτυχές του εξεταζόμενου προβλήματος δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων. Πρώτο βήμα είναι η ανάλυση του προβλήματος, δηλαδή προσδιορισμός του τύπου του προβλήματος (προσανατολισμός) και των ορίων του (οριοθέτηση), ώστε να παραχθεί μια περιγραφή της επιθυμητής κατάστασης σε σχέση με την υπάρχουσα (καθορισμός). Δεύτερο βήμα είναι ο καθορισμός ενός συνόλου κριτηρίων βάσει των οποίων θα κριθούν οι εναλλακτικές λύσεις. Τρίτον, καταρτίζεται ένας περιεκτικός κατάλογος εναλλακτικών από τον οποίο επιλέγονται οι πιο ευοίωνες (προεπιλογή). Σε ένα τέταρτο βήμα γίνεται αξιολόγηση αυτών των εναλλακτικών με ειδικά μοντέλα για να προσδιοριστεί η αξία των επιλεγμένων κριτηρίων. Τέλος, οι εναλλακτικές ταξινομούνται ώστε να παρέχουν σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής πληροφορίες βάσει των οποίων οι ίδιοι θα μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους.