Η λέξη υποστήριξη δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η ανάλυση πολιτικής δεν αντικαθιστά την κρίση των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων (όπως, π.χ. μια ακτινογραφία ή εξετάσεις αίματος δεν αντικαθιστούν την κρίση του αρμόδιου γιατρού). Με τον όρο υποστήριξη εννοείται η βοήθεια που προσφέρεται όσον αφορά την ποιότητα της κρίσης του αρμόδιου ατόμου, με διερεύνηση του προβλήματος, περιγραφή των εναλλακτικών λύσεων και σύγκριση των συνεπειών τους. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πληροφορία που τους δίνεται, όπως επιθυμούν. Αυτοί καθορίζουν ποιες πτυχές είναι οι πιο σημαντικές και ποιες οι πιο ασήμαντες.